Parker Hannifin finalizuje przejęcie firmy LORD

Umocnienie pozycji firmy Parker jako jednego ze światowych liderów w dziedzinie inżynierii materiałowej

 

Warszawa, Polska, 28. listopada — Parker Hannifin Corporation (NYSE:PH), światowy lider w dziedzinie technologii napędu i sterowania, zakończył dziś przejęcie firmy LORD Corporation — jednego z czołowych producentów zaawansowanych klejów i powłok oraz technologii tłumienia drgań i sterowania ruchem — za około 3,675 mld USD w gotówce.  W wyniku tej strategicznej transakcji powstaje połączona organizacja dysponująca dużymi możliwościami pod względem inżynierii materiałowej oraz ofertą uzupełniających produktów do elektryfikacji i dla przemysłu lotniczego.

 

Oczekuje się, że transakcja ta zapewni akcjonariuszom znaczącą wartość poprzez intensywniejszy wzrost organiczny, wyższe marże EBITDA, wyższy poziom przepływów pieniężnych oraz wzrost zysku na akcję firmy Parker z wyłączeniem kosztów jednorazowych i amortyzacji związanej z transakcją.  Firma LORD wzmocni ofertę firmy Parker pod względem przedsięwzięć cechujących się atrakcyjną marżą i wysokim wzrostem oraz znacznie poszerzy możliwości tej ostatniej w dziedzinie inżynierii materiałowej i produktów uzupełniających. Dzięki temu firma Parker będzie mogła zapewnić lepszą obsługę klientom w rozwijających się gałęziach przemysłu oraz efektywniej wykorzystywać nasilające się trendy, takie jak elektryfikacja i zmniejszanie masy.

 

„Cieszymy się z możliwości rozwinięcia naszej oferty technologicznej poprzez znaczne wzmocnienie pozycji w dziedzinie inżynierii materiałowej” — powiedział Tom Williams, prezes i dyrektor generalny firmy Parker. „Oczekuje się, że przejęcie firmy LORD zwiększy marże operacyjne, a tempo jej wzrostu organicznego przyczyni się do poprawy odporności oferty firmy Parker, ułatwiając nam osiąganie wyników finansowych na poziomie górnego kwartyla”.

 

„Przejęcie firmy LORD pozwoli nam zapewniać większą wartość zarówno obecnym, jak i przyszłym klientom” — stwierdził Andy Weeks, prezes grupy Engineered Materials w firmie Parker. „Witamy utalentowany zespół firmy LORD, który zbudował prosperujące przedsiębiorstwo z wartościowymi markami produktów, takimi jak Chemlok®. Będziemy współpracować w celu integracji naszych firm, wykorzystując najlepsze pomysły, możliwości i praktyki obu organizacji”.

 

Powołano zespół do spraw integracji, a w trakcie przygotowania jest szczegółowy plan integracji mający na celu płynne połączenie firm Parker i LORD oraz wykorzystanie efektu synergii obu organizacji.

 

O firmie Parker Hannifin
Parker Hannifin jest światowym liderem w dziedzinie technologii napędów i sterowania, znajdującym się wśród 250 największych przedsiębiorstw magazynu Fortune. Od ponad wieku firma przyczynia się do przełomowych odkryć inżynieryjnych, które prowadzą do lepszego jutra. Dowiedz się więcej na stronie www.parker.com lub na profilu @parkerhannifin.

 

O firmie LORD Corporation
LORD Corporation to firma technologiczna i produkcyjna o zróżnicowanym profilu działalności, opracowująca wysoce niezawodne kleje, powłoki oraz technologie tłumienia drgań i sterowania ruchem, które znacznie zmniejszają ryzyko i poprawiają jakość działania produktów. Od ponad 90 lat firma LORD współpracuje ze swoimi klientami, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla sektora lotniczego, obronnego i motoryzacyjnego oraz innych gałęzi przemysłu.

 

Oświadczenia dotyczące przyszłości
Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w tym i innych komunikatach pisemnych i ustnych składane są na podstawie zdarzeń i okoliczności znanych w chwili publikacji i jako takie podlegają w przyszłości nieprzewidzianym czynnikom niepewności i ryzyka. Oświadczenia te można rozpoznać po użyciu słów odnoszących się do przyszłości, takich jak „przewiduje”, „wierzy”, „może”, „powinien”, „mógłby”, „potencjalny”, „kontynuuje”, „planuje”, „prognozuje”, „szacuje”, „wyobraża”, „przepowiada”, „byłby”, „zamierza”, „oczekuje”, „dąży”, „prawdopodobnie” lub „będzie” bądź ich zaprzeczenia i podobne wyrażenia, oraz obejmują wszystkie oświadczenia dotyczące przyszłych wyników, szacowanych zysków, zdarzeń lub rozwoju sytuacji. Parker przestrzega czytelników przed nadmiernym poleganiem na tych oświadczeniach. Przyszłe wyniki i szacowane zyski spółki, w tym poszczególnych jej segmentów, mogą znacznie odbiegać od aktualnych oczekiwań zależnie od warunków ekonomicznych na rynku rozwiązań mobilnych, przemysłowych i lotniczych oraz możliwości utrzymania i osiągnięcia przez przedsiębiorstwo zakładanych korzyści związanych z ogłaszanymi działaniami korygującymi ze względu na zmiany biznesowe, strategicznymi inicjatywami ukierunkowanymi na poprawę marży operacyjnych, działaniami służącymi radzeniu sobie z wpływem bieżących uwarunkowań gospodarczych oraz inicjatywami dotyczącymi wzrostu, innowacji i globalnej dywersyfikacji. Ponadto na obliczenia podatków nakładanych na spółkę mogą wpłynąć zmiany przepisów podatkowych w Stanach Zjednoczonych i jurysdykcjach zagranicznych oraz interpretacje przepisów ustawowych lub wykonawczych, rzutujące na przyszłe wyniki i szacowane zyski. Zmiana warunków ekonomicznych na poszczególnych rynkach może bardzo nieprzewidywalnie wpływać na wyniki segmentu.

 

Czynniki ryzyka i niepewności w połączeniu z takimi oświadczeniami dotyczącymi przyszłości związanymi z transakcją obejmują między innymi: warunki ekonomiczne na kluczowych rynkach firm Parker i LORD oraz zdolność tych podmiotów do utrzymania i osiągnięcia przewidywanych korzyści związanych z transakcją, strategicznymi inicjatywami ukierunkowanymi na poprawę marży operacyjnych oraz inicjatywami dotyczącymi wzrostu, innowacji i globalnej dywersyfikacji; zakłócenia w działalności gospodarczej wynikające z niepewności lub innych czynników związanych z transakcją utrudniające utrzymanie relacji z pracownikami, partnerami biznesowymi lub jednostkami administracji rządowej; możliwość, że spodziewane efekty synergii i tworzenia wartości w związku z transakcją nie zostaną zrealizowane lub nie zostaną zrealizowane w spodziewanym czasie; niezdolność stron do pomyślnego wdrożenia strategii integracji; oraz znaczące koszty związane z transakcją. Czytelnicy powinni brać pod uwagę oświadczenia dotyczące przyszłości, uwzględniając czynniki ryzyka omówione w sprawozdaniu rocznym firmy Parker na formularzu 10-K za rok podatkowy zakończony 30 czerwca 2019 r., przedstawionym 23 sierpnia 2019 r. oraz innych dokumentach okresowo przedstawianych amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Firma Parker składa te oświadczenia z datą niniejszej publikacji i nie zobowiązuje się do ich aktualizacji, chyba że prawo stanowi inaczej.

Kontakt z mediami

Aidan Gormley
Director, Global Corporate Communications and Branding
Telefon: +1 216 / 896-3258
E-mail: aidan.gormley@parker.com