Personal Data Privacy

Privacy Policy

Terms of Use - Website

Cookies

End User License Agreement (EULA)

 

Parker-Hannifin Corporation og hver af virksomhedens datterselskaber eller tilknyttede virksomheder (samlet benævnt "Parker") indsamler og bruger bestemte personlige oplysninger (som defineret nedenfor) til at håndtere og administrere sine ansættelsesforhold (herunder aktiviteter før, under og efter ansættelsesforholdet) og sine relationer til tredjepart (herunder relationer med kunder, leverandører, distributører, forretningspartnere, konsulenter, rådgivere og andre tredjeparter). Som følge af Parkers globale forretningsaktiviteter kan de personlige oplysninger blive eksporteret til en eller flere af Parkers afdelinger, som ikke er de afdelinger, hvor oplysningerne oprindeligt blev indsamlet, og som endda ligger i andre lande. Parker er dedikeret til overholdelse af alle gældende love og regler omkring indsamling, brug, overførsel og tilbageholdelse af personlige oplysninger, herunder gældende lovgivning i USA, den Europæiske Union (inklusive EU-forordning 2016/679, som også kaldes "persondataforordningen (GDPR))" samt andre lande og regioner, hvor Parker driver forretning.

1.0 FORMÅL
At underrette medarbejdere og tredjeparter, som Parker har en forretningsrelation med, om de principper ifølge hvilke Parker indsamler, bruger, overfører og opbevarer personlige oplysninger.

2.0 OMFANG
Denne politik gælder for alle de personlige oplysninger, som Parker modtager eller indsamler. Alle medarbejdere hos Parker verden over bærer ansvaret for at sikre, at denne politik overholdes. Afsnit 3.4.9 nedenfor indeholder oplysninger om tiltag i tilfælde af en overtrædelse af denne politik.

3.0 POLITIK

3.1 DEFINITIONER
• "Den registrerede" er ethvert levende individ, om hvilket der foreligger personlige oplysninger.

• "Personlige oplysninger" betyder oplysninger, der henviser til den registrerede, som identificeres eller kan identificeres ud fra disse data eller ud fra dataene i sammenhæng med andre oplysninger eller data. Eksempler på personlige oplysninger er navn, identifikationsnummer, internetprotokoladresse, cookie-id, e-mailadresse og meget mere.
• "Behandle", "behandlet" eller "behandling" betyder enhver form for online eller offline aktivitet, som involverer de personlige oplysninger og omfatter aktiviteter som f.eks. kopiering, arkivering og registrering til og i en database.
• "Personfølsomme data" er personlige oplysninger, der angår racemæssig eller etnisk oprindelse, genetiske data, biometriske data (til unik identifikation af en fysisk person), politisk eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, religiøs eller filosofisk overbevisning, helbred og seksuel orientering.

3.2 OVERHOLDELSE AF PRIVACY SHIELD-PRINCIPPERNE
Det EU-amerikanske Privacy Shield Framework (og det schweizisk-amerikanske Privacy Shield Framework) fastsætter en række databeskyttelsesprincipper, der gør amerikanske virksomheder i stand til at overholde kravene til en passende beskyttelse ved overførslen af personlige oplysninger til USA. Du kan finde yderligere oplysninger om Privacy Shield-principperne og Parker-Hannifin Corporations certificering i relation til overholdelse af Privacy Shield-principperne på adressen https://www.privacyshield.gov.

3.3 DATAMINIMERING OG -LAGRING
Det er kun personlige oplysninger, som er påkrævet af lovlige forretningsmæssige årsager eller som følge af gældende lovgivning eller regler ("Formålet"), der skal indsamles og behandles. Når ”Formålet” med de personlige oplysninger ikke længere foreligger eller ikke længere er relevant, skal personlige oplysningerene slettes under hensyntagen til den relevante opbevaringstid og beskyttelsesretningslinjer (1.04). Enhver opbevaring af personlige oplysninger ud over den relevante tidsperiode, som fremgår af retningslinjer for opbevaringstid og beskyttelse (1.04), skal dokumenteres, og argumentationen for en sådan lagring efter den angivne periodes udløb skal fremgå tydeligt.

3.4 UNDERRETNING OM INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONDATA

3.4.1 Ansættelsesrelaterede personlige oplysninger
Parker indsamler og bruger personlige oplysninger med det formål at styre og administrere sine relationer før, under og efter et ansættelsesforhold. De personlige oplysninger indsamles og anvendes i forbindelse med ansættelsesaktiviteter, overordnet administration af arbejdsstyrken (beskrevet yderligere nedenfor), administration af sikkerheden i Parkers faciliteter og informationssystemer og om nødvendigt til at vedligeholde Parkers tredjepartsrelationer med kunder, leverandører og andre tredjeparter. Overordnet administration af arbejdsstyrken omfatter f.eks. tids- og fremmøderegistrering, lønafregning, formidling, levering og administration af tjenester og andre ydelser til medarbejderne og deres pårørende og begunstigede, arbejdsindsats og talentudvikling, produktion af virksomhedsadressebøger og -mapper, administration af kommunikationssystemer, undervisning og medarbejderudvikling, levering af og overvågning af brugen af virksomhedsressourcer som f.eks. køretøjer, mobiltelefoner, computere og rejse- og mobilitetstjenester, administration af kontaktoplysninger til brug i nødtilfælde samt overholdelse af statslige rapporteringskrav. I bestemte lande eller regioner kan der gives bestemte meddelelser til Parker-medarbejderne med yderligere oplysninger om behandling af personlige oplysninger. Parker opbevarer kun personfølsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere de aftalte tjenester og ydelser til deres medarbejdere eller for at overholde statslige rapporteringskrav. Parker står til enhver tid inde for, at indsamlingen og behandlingen af personfølsomme oplysninger begrænses til og udføres på en måde, som stemmer overens med nærværende politik og gældende lovgivning.

3.4.2 Personlige oplysninger om tredjeparter
Parker indsamler og bruger personlige oplysninger, som relaterer sig til potentielle kunder og leverandører, nuværende og tidligere kunder og leverandører, distributører, forretningspartnere, konsulenter, rådgivere og andre tredjeparter til lovlige forretningsmæssige formål som f.eks. behandling og opfyldelse af ordrer, kundeserviceaktiviteter, opnåelse af materiale, varer eller tjenesteydelser til Parker-produkter, -tjenesteydelser eller -administration, garanti- og reklamationsadministration, markedsføring og overholdelse af statslige rapporterings- og registreringskrav. De personlige oplysninger, som Parker normalt indsamler, består generelt af virksomhedskontaktoplysninger som f.eks. navn, arbejdsgiver, stillingsbetegnelse og kontaktoplysninger og anvendes kun på en måde, der stemmer overens med denne politik og gældende lovgivning. Parker lagrer eller behandler kun personfølsomme oplysninger i yderst sjældne tilfælde, og da kun iht. gældende lovgivning og med det udtrykkelige samtykke fra den registrerede person på baggrund af en klar og gennemskuelig underretning. I nærværende politik omfatter "tredjeparter" ikke familiemedlemmer, pårørende eller kontaktpersoner til nødsituationer for personer i kommende, nuværende og tidligere arbejdsrelationer med Parker.

3.4.3 Personlige oplysninger indsamlet af Parkers onlineværktøjer
Når du besøger en Parker-hjemmeside eller sociale medier eller bruger et program eller en app fra Parker på en mobilenhed (samlet benævnt "Parker-onlinetjenester"), kan Parker anvende teknologi til at
indsamle dine personlige oplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger om Parkers indsamling af personlige oplysninger med Parker-onlinetjenester i Parkers politik om beskyttelse af personlige oplysninger i onlinetjenester og de tilhørende vilkår for brug og oplysninger om cookies, som du finder ved at klikke på linket "Politik om beskyttelse af personlige oplysninger" nederst på hjemmesiden www.parker.com.

3.4.4 Valg
Parker giver alle registrerede personer mulighed for at vælge (fravælge), om deres personlige oplysninger (i) overdrages til en tredjepart, eller (ii) om de skal bruges til andre formål end det oprindelige formål eller det godkendte formål. Det bemærkes dog, at Parker ved ansættelsesrelaterede personlige oplysninger mulighed ikke er i stand til at levere bestemte tjenester eller ydelser, herunder tjenester som f.eks. lønafregning, hvis der træffes et fravalg. Kontakt Parker som angivet i afsnit 3.5 nedenfor for at få mere at vide om de forskellige fravalgsmetoder.

3.4.5 Videregivelse (til tredjeparter)
Parker må overføre personlige oplysninger til en eller flere tredjeparter, der fungerer som Parkers agenter eller forretningspartnere, ved først at sikre, at hver af disse tredjeparter indgår en aftale med Parker (i), hvor de lover, at overførte personlige oplysninger kun må behandles i henhold til de begrænsede og nærmere definerede formål, som Parker har godkendt, og i overensstemmelse med den registrerede persons samtykke eller Parkers lovlige forretningsmæssige formål, og (ii) at de accepterer at levere det samme beskyttelsesniveau, som kræves af denne politik. Hvis Parker får kendskab til, at en tredjepart anvender de personlige oplysninger på en ikke-godkendt måde, iværksætter Parker rimelige og passende tiltag for at forhindre eller standse den ikke-godkendte brug. Alle Parkers tredjepartsudbydere, som modtager overførte personlige oplysninger, udvælges og overvåges nøje, da Parker anerkender, at virksomheden pådrager sig et potentielt ansvar i tilfælde af videre overførsel til tredjeparter. Parker må også overføre personlige oplysninger mellem lande, herunder, men ikke begrænset til, Parkers globale hovedsæde, der befinder sig i USA. Parker bestræber sig på at beskytte fortroligheden omkring personlige oplysninger, når de overføres, og iværksætter passende sikkerheds- og beskyttelsesmæssige foranstaltninger ved sådanne overførsler, herunder overholdelse af det EU-amerikanske (og schweizisk-amerikanske) Privacy Shield Framework.

3.4.6 Sikkerhed
Parker træffer de nødvendige foranstaltninger for at beskytte brugernes personlige oplysninger mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, offentliggørelse, ændring og ødelæggelse. Disse foranstaltninger omfatter blandt andet adgangskoder til informationssystemer på nettet, begrænsning af adgang til personlige oplysninger og brug af elektroniske sikkerhedsforanstaltninger mod hacking eller anden uautoriseret adgang. Derudover sørger Parker for en række fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at modvirke uautoriseret adgang til databaseudstyr eller fysiske eksemplarer af personlige oplysninger.

3.4.7 Dataintegritet
Parker tager de fornødne skridt for at sikre, at brugernes personlige oplysninger er nøjagtige, fuldstændige, opdaterede og relevante i forhold til behandlingsformålet, og at de anvendes på en måde, der stemmer overens med det formål, hvormed de blev indsamlet eller godkendt af den registrerede.

3.4.8 Adgang
Parker vil på anmodning give den registrerede rimelig adgang til sine personlige oplysninger og en rimelig mulighed for at få berigtiget, ændret eller slettet unøjagtige eller ufuldstændige personlige oplysninger. Medarbejdernes adgang kan blive begrænset i forbindelse med undersøgelser om medarbejdersikkerhed, verserende klagesager eller omstruktureringer i virksomheden, eller i tilfælde, hvor adgangstilladelse kompromitterer fornuftig ledelse.

3.4.9 Regres, håndhævelse og ansvar
Parker udfører overensstemmelseskontroller af sin praksis for beskyttelse af personlige oplysninger for at sikre overholdelsen af denne politik. Ansatte hos Parker, som ikke overholder denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, bliver genstand for disciplinære sanktioner, i værste fald afskedigelse. Tredjeparter i aftaleforhold med Parker, der ikke overholder betingelserne i aftalen, kan blive opsagt som samarbejdspartnere. Parkers deltagelse i det EU-amerikanske og det schweizisk-amerikanske Privacy Shield Framework kan blive udsat for undersøgelser og påbud af den amerikanske konkurrencemyndighed Federal Trade Commission.
Parker bestræber sig på at løse alle klager vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og Parkers indsamling og brug af samme. Eventuelle henvendelser eller klager vedrørende denne politik eller Parkers indsamling og/eller brug af personlige oplysninger sendes til Parker i henhold til punkt 3.5 nedenfor.

3.4.10 Løsning af tvister
Eventuelle henvendelser eller klager vedrørende Parkers indsamling og/eller brug af personlige oplysninger sendes til Parker i henhold til punkt 3.5 nedenfor. Parker vil derpå besvare henvendelsen eller håndtere klagen. Ved henvendelser eller klager, der ikke kan besvares eller håndteres mellem den registrerede og Parker, inddrages datatilsynet eller en lignende myndighed i EU eller Schweiz. I enkelte tilfælde har den registrerede mulighed for at påberåbe sig en bindende voldgift. Parker anerkender Federal Trade Commissions endelige og bindende afgørelse i sagen om overholdelse af Privacy Shield Framework.

3.5 KONTAKTOPLYSNINGER
Spørgsmål eller bemærkninger til denne politik sendes til Parker: Parker-Hannifin Corporation Att.: Legal Department 6035 Parkland Boulevard Cleveland, Ohio 44124, USA E-mail: dataprivacy@parker.com

3.6 ÆNDRINGER AF POLITIKKEN
Denne politik kan blive ændret fra tid til anden på en måde, der stemmer overens med kravene i Privacy Shield-principperne og øvrig gældende lovgivning. I tilfælde af ændringer meddeles brugerne behørigt herom.

4.0 REFERENCER
Se Parkers politik om beskyttelse af personlige oplysninger og de tilhørende vilkår for brug og oplysninger om cookies, som du finder ved at klikke på linket "Politik om beskyttelse af personlige oplysninger" (eller lignende ordlyd) nederst på startsiden på www.parker.com. Se også Parkers retningslinjer for opbevaringstid og beskyttelse (1.04). Yderligere krav til Parker-enheder, der driver forretning, som modtager økonomisk støtte af de amerikanske myndigheder (uanset kundeniveau) Disse enheder er underlagt følgende amerikanske regulativer: Federal Acquisition Regulation (FAR) 52.204-21 (Basic Safeguarding of Covered Contractor Information Systems), Defense Federal Acquisition Regulation (DFARS) 204.73 (Safeguarding Covered Defense Information and Cyber Incident Reporting), DFARS 252.204-7012 (Safeguarding Covered Defense Information and Cyber Incident Reporting) og National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication (SP) 800-171. Alle Parker-enheder, der samarbejder med organisationer, som modtager økonomisk støtte fra de amerikanske myndigheder, skal sætte sig ind i og overholde de relevante krav i FAR, DFARS og NIST.


Senest opdateret: Maj 2018

Download version