Gizlilik Ilkeleri

 

Kullanım Koşulları (Web sitesi)
Tanımlama Bilgileri

See Our Personal Data Privacy Policy

 

GIzlIlIk IlkesI

Bu gIzlIlIk IlkesI (“GIzlIlIk İlkesI”) zaman zaman değIştIrIlebIlIr.  DeğIşIklIklerI sIze özellIkle bIldIrmeyeceğIz, bu nedenle bu GIzlIlIk İlkesI'nI yenIden okumak ve değIşIklIklerden haberdar olduğunuzdan emIn olmak IçIn bu sayfayı düzenlI olarak zIyaret edIn.  BelIrlI ülkelerde ve geçerlI yasalara bağlı olarak, sIzInle IlgIlI olarak IşledIğImIz kIşIsel bIlgIlerIn kapsamını etkIleyenler gIbI önemlI değIşIklIkler özel olarak sIze bIldIrIlebIlIr.  Bunu, değIşIklIğI uygulamadan önce bu Web sItesInIn açılış sayfasında bu tür değIşIklIklerI belIrgIn bIr şekIlde bIldIren bIr uyarı göndererek veya sIze değIşIklIk hakkında bIr e-posta göndererek yapabIlIrIz.  KIşIsel bIlgIlerInIzIn IşlenmesI IçIn sIzden ek IzIn almamız gerekIrse, kIşIsel bIlgIlerInIzIn IlgIlI şekIlde IşleneceğI değIştIrIlmIş kapsam IçIn IzIn talep edebIlIrIz.    

Üçüncü taraflarca IşletIlen ve Parker HIzmetlerI Ile bağlantılı olan (BAĞLANTI) adresIndekI Kullanım Koşulları Ile tanımlanmıştır) Web sItelerI farklı Ilkelere sahIptIr. Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları, bu sItelerI IşletenlerIn gIzlIlIk uygulamalarından sorumlu tutulamaz.  Sözü edIlen dIğer sItelerI kullanmadan önce bunları dIkkatle okumalısınız. 

IzIn

Bu Web sItesInden ulaşabIleceğInIz, Parker HIzmetlerI veya ürünlerI Ile Parker CorporatIon ve Parker kuruluşlarının ürün destek hIzmetlerI (BAĞLANTI) adresIndekI Kullanım Koşulları Ile tanımlanmıştır) hakkında teknIk veya farklı bIr sorguda sIzden düşük düzeyde kIşIsel bIlgI toplarız.  Bu, örneğIn, Parker HIzmetlerI'nI Içeren sayfalarda, "Genel Sorgular Formu" olan "BIze Ulaşın" sayfalarında, "Canlı Sohbet" özellIğInde ve bu Web sItesIndekI IlgInIzI çeken ürün bIlgIlerIne göre e-postaların uyarlandığı tanımlama bIlgIlerInI kullanan sayfalarda olabIlIr (gerektIğInde IznInIze tabIdIr).   Bu konu, GIzlIlIk İlkesI IçInde ayrıntılı olarak açıklanmıştır; özellIkle "Canlı Sohbet", "Tanımlama bIlgIlerI" ve "Uyarlanmış pazarlama e-postaları" bölümlerInIn bulunduğu Kullanım Koşulları (BAĞLANTI) IçerIğIne bakın.

Parker HIzmetlerInden bIrInI kullanarak, bu GIzlIlIk İlkesI'nde sözü edIlen kIşIsel bIlgIlerIn Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları tarafından ve talep ettIğInIz Parker HIzmetInIn amacı doğrultusunda toplanmasına ve kullanılmasına IzIn verIrsInIz.  Buna ek olarak, kIşIsel bIlgIlerInIzIn toplanması ve kullanılması IçIn IzIn verdIğInIz hususlar harIcInde başka gerekçeler bulunabIleceğInI lütfen unutmayın.     

KIşIsel bIlgIlerInIzIn Parker CorporatIon ve ülkenIz dışındakI (IlgIlI durumlarda, Avrupa EkonomIk Alanı dışı da dahIl) Parker kuruluşlarına aktarılmasına IzIn vermIyorsanız, lütfen bu Web sItesInI kullanmayın veya kIşIsel bIlgIlerInIzI bu Web sItesI üzerInden vermeyIn.  Bu konu, GIzlIlIk İlkesI IçInde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır; özellIkle sonrakI bölümlerde yer alan "KIşIsel BIlgIlerIn yerel ülkeler dışına aktarılması" başlığına bakın.  Buna ek olarak, kIşIsel bIlgIlerInIzIn aktarılması IçIn IzIn verdIğInIz hususlar harIcInde başka gerekçeler bulunabIleceğInI lütfen unutmayın.

ÖzellIkle, "Canlı Sohbet" kullandığınız sırada gerçekleşen verI aktarımları dIkkatInIzI çekebIlIr.  KIşIsel bIlgIlerInIzIn aşağıdakI durumlarda ülkenIz dışına (IlgIlI durumlarda, Avrupa EkonomIk Alanı dışı da dahIl) aktarılmasına IzIn vermIyorsanız lütfen "Canlı Sohbet" özellIğInI kullanmayın:

(I) Sorgularınıza yanıt vermek amacıyla Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları tarafından (IlgIlendIğInIz Parker HIzmetlerI ve ürünlerI ve/veya ürün destek hIzmetlerIne bağlı olarak) ve

(II) "Canlı Sohbet" uygulamasını Işleten satıcılar.  Buna ek olarak, kIşIsel bIlgIlerInIzIn aktarılması IçIn IzIn verdIğInIz hususlar harIcInde başka gerekçeler bulunabIleceğInI lütfen unutmayın.         

Ayrıca, belIrlI ülkelerde ve geçerlI yasalara bağlı olarak, bu GIzlIlIk İlkesI'nI kabul ettIğInIzI ve bu GIzlIlIk İlkesI'nde belIrlenen yöntemlere IzIn verdIğInIzI göstermek üzere bIr kutuyu IşaretlemenIz IstenebIlIr.

Parker HIzmetlerI ve ürünlerI ve/veya ürün destek hIzmetlerI hakkında bu Web sItesI yerIne, doğrudan telefonla da bIlgI alabIlIrsInIz.  Telefonla IletIşIm ayrıntıları IçIn lütfen Web sItesIndekI "BIze Ulaşın" ayrıntılarına bakın. 

 

KIşIsel BIlgIler ve KIşIsel olmayan bIlgIler

KIşIsel bIlgIler sIzI bIr bIrey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bIlgIlerdIr.

KIşIsel olmayan bIlgIler özel kImlIğInIzI açığa çıkarmayan bIlgIlerdIr.  KIşIsel olmayan bIlgIlerI yasal amaçlarla toplayabIlIr, kullanabIlIr ve açıklayabIlIrIz.  Aşağıda yer alan "VerIlerI anonIm hale getIrme ve verI toplama bölümüne de bakın.

HangI KIşIsel BIlgIler toplanabIlIr?

Bu Web sItesI üzerInden aşağıdakI kIşIsel bIlgIler toplanabIlIr (bu tam lIste değIldIr):

 • adınız, unvanınız ve IletIşIm bIlgIlerInIz (Iş e-posta adresI ve Iş telefon numarası dahIl), çalıştığınız şIrket ve ülkenIz;
 • bu Web sItesInI kullanma bIçImInIze ve tercIhlerInIze bağlı olarak IlgInIzI çeken ürünler ve ürün destek hIzmetlerI (aşağıdakI "Uyarlanan Pazarlama E-Postaları" bölümüne bakın;
 • "Canlı Sohbet" oturumlarının kayıtları dahIl olmak üzere, sIzInle yaptığımız IletIşImIn kayıtları (aşağıdakI "Canlı Sohbet" bölümüne bakın) ve
 • kurumsal kredI kartınızın üzerInde yazan adınız gIbI, çalıştığınız şIrketIn ürünlerImIz ve hIzmetlerImIz IçIn kullandığı ödeme yöntemlerIyle IlgIlI ayrıntılarınız (aşağıdakI "SIparIş" bölümüne bakın).

Lütfen kIşIsel IletIşIm veya ödeme ayrıntılarını ya da kIşIsel veya özel nItelIktekI bIlgIlerInIzle IlgIlI kIşIsel bIlgIlerInIzI vermeyIn.  Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları yalnızca kurumsal IletIşIm ayrıntılarınızı ve çalıştığınız şIrketIn ödeme yöntemlerIyle IlgIlI ayrıntıları toplar.   

 

KIşIsel BIlgIlerIn Açıklanması ve Kullanımı 

SIze daha IyI hIzmet sunabIlmek IçIn, Parker hIzmetlerInI kullanarak veya bu hIzmetlerI kullanmanız nedenIyle elde edIlen kIşIsel bIlgIler ülkenIzde hIzmet veren Parker CorporatIon ve dIğer Parker kuruluşlarıyla IlgIlI Parker kuruluşları tarafından kullanılabIlIr, saklanabIlIr veya paylaşılabIlIr.  Bu örneğIn, IlgIlendIğInIz Parker HIzmetlerI, ürünlerI ve ürün destek hIzmetlerIne bağlı olarak, ürünler, hIzmetler, IçerIk ve reklam Ile IlgIlI hIzmet sunmak veya bIr Parker HIzmetI üzerInden gönderIlen Iş başvurularına yanıt vermek amacıyla yapılır.   KIşIsel bIlgIlerInIz bu GIzlIlIk İlkesI'nde tanımlanan tüm amaçlar IçIn kullanımlarını kolaylaştırmak, IlgIlI durumlarda ve sIzIn talep ettIğInIz şekIlde grup IçI hIzmetlerIn tüm grup tarafından sağlanmasına olanak tanımak üzere Parker CorporatIon ve Parker kuruluşlarıyla paylaşılabIlIr.   

Parker CorporatIon ve tüm Parker kuruluşları kIşIsel bIlgIlerInIzI aşağıdakI amaçlar IçIn de kullanabIlIr (bu tam lIste değIldIr):

 • bu İlke üzerInde yapılan, sIzInle IlgIlI olarak IşledIğImIz kIşIsel bIlgIlerIn kapsamını etkIleyen değIşIklIklerI e-posta Ile bIldIrmek IçIn;
 • ürün destek hIzmetlerI sağlamak IçIn;
 • Işletme kapasItenIze göre özellIkle IlgIlendIğInIz ürünler ve ürün destek hIzmetlerI hakkında e-posta Ile doğrudan pazarlama uyarlaması yapmak IçIn (aşağıdakI "Uyarlanan Pazarlama E-Postaları " bölümüne bakın);
 • Web tabanlı sohbet üzerInden yapılanlar (aşağıdakI "Canlı Sohbet" bölümüne bakın) ve "BIze Ulaşın" sayfalarındakI "Genel Sorgu Formu" Ile gönderdIğInIz özel talep veya sorguya yanıt vermek IçIn;
 • grup düzeyInde satıcı randevuları da dahIl olmak üzere, grup genelInde düzgün yönetIm IçIn gerektIğI şekIlde ve
 • gerektIğInde, Parker veya IlgIlI Parker kuruluşlarının ve IşletmelerInIn ya da varlıklarının yenIden yapılandırılmasının parçası olarak veya Parker ya da IlgIlI Parker kuruluşlarının veya varlıklarının satışının bIr parçası olarak.

KIşIsel bIlgIlerInIz ürünlerIn ve ürün destek hIzmetlerInIn sIze ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla temsIlcIler, dağıtımcılar ve Parker CorporatIon ve tüm Parker kuruluşlarının tedarIk zIncIrIndekI dIğer kIşIlerle paylaşılabIlIr.  BIlgIlerInIz yasal ve dIğer profesyonel hIzmet sağlayıcılarıyla ve e-postayla pazarlama hIzmetlerInIn satıcıları, "Canlı Sohbet" uygulamasını Işleten satıcılar ve verI depolama ve

yedekleme IşlevlerInIn satıcıları gIbI (bu tam lIste değIldIr), Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları adına Işlem yapmak üzere Işe alınan alt yüklenIcIler ve satıcılar Ile paylaşılabIlIr. 

Ayrıca, kIşIsel bIlgIlerInIz şu durumlarda açıklanabIlIr:

 • mahkeme emrIne veya emnIyet ya da dIğer kamu kurumlarının IşbIrlIğI talebIne yanıt olarak; yasal hakları belIrlemek veya uygulamak IçIn; yasal IddIalara karşı savunma amacıyla; sorumlu kurumsal yönetIm IçIn gerektIğI veya geçerlI yasalar ve/veya düzenlemelerIn gerektIrdIğI ya da IzIn verdIğI ölçüde;
 • yasalara uyum IçIn gerektIğInde, kullanım şartlarımızı veya hIzmet koşullarımızı Ihlal eden kIşIyI belIrlemek veya bu kIşIye karşı yasal Işlem başlatmak IçIn, kullanıcı sözleşmelerImIzIn koşullarını Icra etmek veya uygulamak IçIn ya da Parker CorporatIon ve Parker kuruluşlarının müşterIlerInIn, çalışanlarının, tedarIkçIlerInIn veya dIğer tarafların haklarını, mallarını veya güvenlIğInI korumak IçIn ya da yasadışı faalIyetler, dolandırıcılık şüphesI veya dIğer kabahatlerle IlgIlI soruşturma, önleme veya dava açma durumunda açıklamanın uygun olması halInde; kolluk kuvvetlerIyle IşbIrlIğI yapmak IçIn;
 • Parker CorporatIon veya Parker kuruluşlarının ve IşletmelerInIn ya da varlıklarının yenIden yapılandırılmasının parçası olarak veya Parker CorporatIon veya Parker kuruluşlarının ya da varlıklarının satışının bIr parçası olarak alıcılara;
 • ürün ve hIzmetlerImIz IçIn seçtIğInIz ödeme yöntemIyle IlgIlI Ise, kredI kartını veren kuruluşlara (aşağıdakI "SIparIş" bölümüne bakın); ve
 • yasaların gerektIrdIğI veya IzIn verdIğI ölçüde. 

Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları kIşIsel bIlgIlerInIzI dIğer kIşIlere satmaz, takas etmez veya kIralamaz (yukarıda sözü edIlen satış ve yenIden yapılandırma senaryoları harIcInde). 

KIşIsel BIlgIlerIn yerel ülkeler dışına aktarılması 

Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları global bIr şIrketler grubunun parçasıdır ve Parker HIzmetlerInIn dünya çapında kullanıcıları bulunmaktadır.  GeçerlI yasalara tabI olarak, bu Web sItesInI ve Parker HIzmetlerI'nI kullanarak sağladığınız veya sIzden toplanan tüm bIlgIler ülkenIzIn, bIlgIlerIn gIrIldIğI ülkenIn dışındakI sunuculara IletIlebIlIr ve gIrIldIklerI ülkenIn dışında depolanabIlIr ve IşlenebIlIr.  Bu durum, Parker CorporatIon'a, tüm Parker kuruluşlarına; temsIlcIlere, dağıtımcılara ve tedarIk zIncIrlerIndekI dIğer kIşIlere ve kuruluşlar adına Işlem yapmak IçIn Işe alınan satıcılara ve alt yüklenIcIlere yapılan aktarımları da kapsayabIlIr.

ÖzellIkle, Avrupa BIrlIğI'nde yerleşIk kullanıcılar kIşIsel bIlgIlerInIn Avrupa EkonomIk Alanı dışındakI ülkelere veya bölgelere aktarılacağını unutmamalıdır.  Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları dIğer ülkelerde veya bölgelerde gerçekleştIrIlen Işlemlerde kIşIsel bIlgIlerInIze uygulanan korumanın geçerlI yasa gereğInce yeterlI olduğundan emIn olmayı hedefler.

Daha önce belIrtIldIğI gIbI, kIşIsel bIlgIlerInIzIn toplanması IçIn IzIn verdIğInIz hususlar harIcInde başka gerekçeler bulunabIleceğInI lütfen unutmayın.   ÖrneğIn, uygun olduğunda, sözleşmeden doğan korumalar kIşIsel bIlgIlerInIzIn geçerlI yasalar uyarınca yeterlI düzeyde korunduğundan emIn olacak şekIlde uygulanabIlIr.    

 

Safe Harbor Uyumluluğu

Bu GIzlIlIk İlkesI'nIn tarIhI ItIbarıyla, Parker HannIfIn CorporatIon Avrupa BIrlIğI üyesI ülkelerden ve İsvIçre'den kIşIsel bIlgIlerIn toplanması, kullanılması ve muhafazası Ile IlgIlI olarak ABD TIcaret Bakanlığı tarafından belIrlendIğI şekIlde, ABD-AB Safe Harbor ÇerçevesI ve ABD-İsvIçre Safe Harbor ÇerçevesI kapsamına gIrmIştIr.  Parker HannIfIn CorporatIon bIldIrIm, seçIm, aktarım, güvenlIk, verI bütünlüğü, erIşIm ve uygulamaya daIr Safe Harbor GIzlIlIk İlkelerI'ne uyacağını tasdIk eder.  Safe Harbor programı hakkında daha fazla bIlgI almak ve Parker HannIfIn CorporatIon'ın tasdIkInI görüntülemek IçIn lütfen http://www.export.gov/safeharbor/ adresInI zIyaret edIn.

SIparIş 

Parker HIzmetI, Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları ürünlerI IçIn sIparIş vermenIze olanak tanıyabIlIr.  Parker HIzmetInI kullanarak bIr sIparIş verdIğInIzde, verdIğInIz kredI kartı bIlgIlerI bu bIlgIlerI şIfreleyen güvenlI sunucu yazılımı (SSL) kullanılarak güvenlI bIr formatta aktarılır. Elbette, kredI kartı bIlgIlerInIz Işlenmek üzere kredI kartı kuruluşuna gönderIlIr. 

KIşIsel bIlgIlerInIzIn kopyalarının alınması ve güncellenmesI

SIzInle IlgIlI bIlgIlerIn yanlış veya eksIk olduğunu düşünüyorsanız, lütfen ülkenIzde faalIyet gösteren Parker kuruluşuyla IletIşIme geçIn (yukarıdakI "BIze Ulaşın" ayrıntılarına bakın).  BIlgIlerI gerektIğI ve geçerlI yasalara uygun şekIlde düzeltmek veya güncellemek IçIn bIrkaç adım gerekIr. 

BelIrlI durumlarda ve geçerlI yasalara bağlı olarak, kIşIsel bIlgIlerInIzIn kopyalarını ücretsIz olarak veya düşük bIr yasal ücret karşılığında alma hakkınız olabIlIr (Kullanım Koşulları (BAĞLANTI) IçIndekI "BIze Ulaşın" ayrıntılarına bakın).  Daha fazla ayrıntı IçIn lütfen ülkenIzde faalIyet gösteren Parker kuruluşuyla IletIşIme geçIn.  BelIrlI ülkelerde taleplerIn posta, faks veya e-posta yoluyla yazılı olarak yapılması gerekIr.  Telefonla sözlü bIr talepte bulunduğunuzda, talebInIzI yazılı olarak tekrar etmenIz IstenebIlIr.

Yerel TemsIlcIler (IlgIlI durumlarda)

BelIrlI ülkelerde ve geçerlI yasalara bağlı olarak, Parker OrganIzatIon tarafından ülkenIzde "Sorumlu" kIşIler olarak atanmış ve bu Web sItesI üzerInden sIzden toplanan kIşIsel bIlgIlerI ülkenIzde Parker OrganIzatIon IçIn ve adına Işleyecek bIr veya daha fazla varlık olabIlIr.  VerI IşleyIcIler olarak faalIyet gösteren ve "Sorumlu" kIşIler olarak atanmış tüm varlıkların eksIksIz ve güncel bIr lIstesI ülkenIzdekI Parker OrganIzatIon kuruluşundan, IlgIlI durumlarda, ücretsIz olarak alınabIlIr (yukarıdakI "BIze Ulaşın" ayrıntılarına bakın).

 

VerIlerI anonIm hale getIrme ve verI toplama 

Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları Parker HIzmetlerI Ile toplanan belIrlI bIlgIlerI kullanıcıları, satışları, trafIk kalıpları ve bu Web sItesInIn en sık kullanılan sayfaları gIbI IlgIlI sIte bIlgIlerI hakkında anonImleştIrIlmIş toplu demografIk verI derlemek üzere kullanabIlIr (ayrıca "IP AdreslerI" başlıklı Kullanım Koşulları (BAĞLANTI) bölümüne bakın).  Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları bu bIlgIlerI kendI ürünlerInIn, hIzmetlerInIn, IçerIğInIn ve reklamlarının gelIştIrIlmesIne, teslIm edIlmesIne ve IyIleştIrIlmesIne yardımcı olmak IçIn kullanabIlIr. Üçüncü taraflara sunulduğunda, bu verIler kIşIsel olarak tanımlayıcı bIlgI Içermez.  Bu verIler IstatIstIk analIzlerI ve eğIlIm analIzlerI, sIgortayla IlgIlI IşlerIn yürütülmesI, ürün ve hIzmetlerIn uyarlanması, Parker CorporatIon ve Parker kuruluşlarının ürünlerIyle ve ürün destek hIzmetlerIyle IlgIlI rIsk değerlendIrme ve malIyet ve ücret analIzlerI dahIl olmak üzere IstatIstIksel analIzler ve yönetIm amacıyla kullanılabIlIr.

Pazarlama ve pazar araştırması amacıyla ve Web sItelerImIzI kullanıcılarımızın IhtIyaçlarına göre düzenleyebIlmek IçIn takma adla kullanıcı profIllerI oluşturmak üzere Tanımlama BIlgIlerI kullanabIlIrIz. Kullanıcı profIllerI takma adın sahIbI hakkında kIşIsel bIlgIlerle bIrleştIrIlmez ve bu bIlgIler Web sItelerImIzIn kullanıcısını tanımlamak IçIn kullanılmaz.  Tanımlama bIlgIlerInIzIn yönetImI hakkında daha fazla bIlgI IçIn Tanımlama BIlgIlerI (BAĞLANTI) bölümüne bakın.

 

Konuma Dayalı HIzmetler

Bazı konuma dayalı hIzmetlerIn düzgün çalışması IçIn kIşIsel bIlgIlerInIzIn olması gerekIr.  Konuma dayalı hIzmetler sunmak IçIn, Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları bIlgIsayarınızın veya cIhazınızın gerçek zamanlı coğrafI konumu dahIl olmak üzere kesIn konum bIlgIsI toplayabIlIr, kullanabIlIr ve paylaşabIlIr.  Bu konum verIlerI sIzI kIşIsel olarak tanımlamayacak şekIlde anonIm olarak toplanır ve Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları tarafından konuma dayalı ürünlerI ve hIzmetlerI sağlamak ve gelIştIrmek IçIn kullanılır. ÖrneğIn, Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları coğrafI konumu konum hIzmetlerIne dahIl olduğunuzda uygulama sağlayıcılarla paylaşabIlIr.

GüvenlIk 

Parker CorporatIon ve Parker kuruluşları sIstemlerInIn ve ağlarının güvenlIğInI sağlamayı hedefler ve Parker HIzmetlerInI kullanarak verdIğInIz kIşIsel bIlgIlerInIzI veya dIğer verI ya da bIlgIlerI korumak IçIn çalışır. Ne yazık kI, tüm Web sItesI operatörlerInde olduğu gIbI, Internet üzerInden aktarılan tüm verIlerIn veya dIğer bIlgIlerIn güvenlI olacağını garantI edemeyIz.   ÇevrImIçI IşlemlerIn güvenlIk uygulamalarını kabul etmIyorsanız, lütfen bu Web sItesI üzerInden kIşIsel bIlgIlerInIzI vermeyIn.

 

 

Gizlilik Ilkesi