Platsinformation

Denna sekretesspolicy ("Sekretesspolicyn") kan komma att ändras då och då.  Vi kommer inte nödvändigtvis att meddela dig om eventuella ändringar, så besök gärna denna sida med jämna mellanrum i syfte att på nytt läsa igenom denna Sekretesspolicy samt säkerställa att du är medveten om eventuella ändringar.    I vissa länder, samt beroende på tillämpbar lagstiftning, kan du komma att uppmärksammas specifikt på viktiga ändringar, dvs. sådana som påverkar omfånget på de personliga uppgifter som vi bearbetar om dig.  Vi kan komma att göra detta genom att publicera ett meddelande som berör dylika förändringar på en prominent plats innan förändringen implementeras, till exempel på denna webbplats startsida, eller genom att skicka ett meddelande om förändringen till dig via epost.  Om vi skulle kräva ytterligare medgivanden från dig för att få bearbeta din personliga information, kan vi komma att begära ditt medgivande för att få bearbeta ändrat erforderligt omfång av din personliga information, om relevant.    

Webbplatser som sköts av tredje part och som är länkade till Parker Services (definierade i Användarvillkoren) har andra policyer, och Parker Corporation och Parker-organisationerna är ej ansvariga för andra operatörers sekretesspolicyer.  Du bör läsa igenom villkoren noggrant innan du använder dessa andra sajter. 

Medgivande

Om du väljer att göra tekniska eller andra förfrågningar angående Parker-tjänster, produkter eller produktsupporttjänster från Parker Corporation och Parker-organisationerna (definierade i Användarvillkoren) som finns tillgängliga via denna webbplats, så kommer vi att samla in personlig information på låg nivå om dig.  Detta sker, till exempel på sidor som inkluderar Parker-tjänsterna, på "Kontakta oss"-sidorna inklusive "Allmänt frågeformulär", på "Livechatt"-funktionen, samt (med ditt medgivande, om erforderligt) på sidor som använder cookies för att skräddarsy epost för produktinformation på denna webbplats som intresserar dig.   Detta förklaras mer i detalj i denna Sekretesspolicy, se i synnerhet "Livechatt", "Cookies" samt "Skräddarsydd epostreklam” in the Användarvillkor).

 

Genom att använda en Parker-tjänst godkänner du att Parker Corporation och Parker-organisationerna samlar in samt använder den personliga information som omnämns i denna Sekretesspolicy samt för det specifika Parker-tjänstsyfte som du begär.  Vänligen notera dessutom att det kan finnas berättigande annat än medgivande på vilket det/de kommer att vila i syfte att samla in och använda din personliga information.     

 

Vänligen använd ej denna webbplats, samt tillhandahåll heller ej dina personliga uppgifter via denna webbplats, såvida du ej godkänner att dina personliga uppgifter överförs av Parker Corporation samt Parker-organisationerna utanför ditt eget land (inklusive utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA), om relevant).  Detta förklaras mer i detalj i denna Sekretesspolicy, se i synnerhet "Överföring av personlig information utanför det inhemska landet" nedan.  Vänligen notera dessutom att det kan finnas annat berättigande än medgivande på vilket det/de kommer att vila i syfte att överföra din personliga information.

 

Din uppmärksamhet dras i synnerhet till dataöverföringar som sker när du använder “Livechatten”.  Vänligen använd ej “Livechatt" om du ej godkänner att din personliga information överförs utanför ditt eget land (inklusive utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA), om relevant) till följande:

(i) Parker Corporation och Parker-organisationerna, så att den/de ska kunna besvara dina förfrågningar (beroende vilka Parker-tjänster och -produkter och/eller produktsupporttjänster du är intresserad av), samt

(ii) leverantörer som sköter "Livechatten".  Vänligen notera dessutom att det kan finnas annat berättigande än medgivande på vilket det/de kommer att vila i syfte att överföra din personliga information.         

 

Dessutom kan du, i vissa länder samt beroende på tillämpbar lagstiftning, komma att ombedas att kryssa i en ruta i syfte att bekräfta att du godkänner denna Sekretesspolicy, samt att du godkänner de metoder som anges i denna Sekretesspolicy.

 

Du kan givetvis erhålla information om Parker-tjänster och produkter och/eller produktsupporttjänster direkt via telefon istället för via denna webbplats.  Vänligen se "Kontakta oss"-informationen på denna webbplats för kontaktinformation per telefon. 

 

Personlig information och icke-personlig information

Personlig information är information som identifierar dig som kan användas för att identifiera dig.

Icke-personlig information är information som ej avslöjar din specifika identitet.  Vi kan komma att samla in, använda och avslöja icke-personlig information för diverse legala syften.  Se dessutom "Dataanynomisering och -ansamling"nedan.

Personlig information som kan komma att samlas in

Följande personliga information (detta är ingen definitiv lista) kan komma att samlas in från dig via denna webbplats:

 • ditt namn, yrkestitel samt kontaktinformation (inklusive företags-epostadress och -telefonnummer), din arbetsgivares företag och ditt land.
 • produkt- och produktsupporttjänstdetaljer av särskilt intresse för dig baserat på hur du använder denna webbplats samt dina preferenser (se "Skräddarsydd epostreklam” nedan);
 • förteckningar över all korrespondens vi har med dig, inklusive förteckningar över "Livechatt"-sessioner (se "Livechatt" nedan); och
 • din personliga information, om relevant, för din arbetsgivares företags betalsätt för våra produkter eller tjänster, till exempel ditt namn såsom det framträder på ditt företagskreditkort (se "Beställa" nedan).

Vänligen ange ej personlig kontaktinformation, personliga betalningsuppgifter eller personlig information som hänvisar till dig i egenskap av privatperson.  Parker Corporation och Parker-organisationerna önskar endast samla in ditt företags kontakt- och betalinformation som berör din arbetsgivares företags betalningsinrättningar.   

 

Avslöjande och användning av personlig information

I syfte att ge dig en bättre service kan personlig information som du tillhandahåller genom att använda (eller som samlas in genom din användning av) Parker-tjänster komma att användas, behållas eller delas av relevanta Parker-organisationer som är verksamma i ditt land med Parker Corporation och de andra Parker-organisationerna.  Detta skulle till exempel kunna ske i syfte att tillhandahålla dig tjänster kopplade till produkter, tjänster, innehåll samt reklam, beroende på de Parker-tjänster, produkter samt produktsupporttjänster som är av intresse för dig, eller i syfte att besvara jobbansökningar som skickas in via en Parker-tjänst.   Din personliga information kan också komma att delas med Parker Corporation och Parker-organisationerna i syfte att underlätta dess/deras egen personliga information för samtliga syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy, samt i syfte att möjliggöra gruppomfattande tillgång till gruppinterna tjänster, om relevant och efterfrågat av dig.   

 

Dessutom får Parker Corporation och alla Parker-organisationer använda din personliga information i följande syften (detta är ingen definitiv lista):

 • i syfte att via epost meddela dig om ändringar på denna policy som påverkar omfånget på den personliga information som vi bearbetar om dig;
 • i syfte att tillhandahålla produktsupporttjänster;
 • i syfte att skräddarsy dess/deras direkta marknadsföring via epost till produkt- och produktsupporttjänster som är av särskilt intresse för dig i din yrkesroll (se "Skräddarsydd epostreklam " nedan);
 • i syfte att spara på specifika begäran eller förfrågningar som du gör, inklusive via webbaserad livechatt (se "Livechatt" nedan) samt via "Allmänt frågeformulär" på "Kontakta oss"-sidorna;
 • i den utsträckning som krävs för en korrekt, gruppomfattande hantering, inklusive utnämning av leverantörer på gruppnivå; samt
 • där så är nödvändigt, som en del av eventuell omstrukturering av Parker eller relevanta Parker-organisationer och dess/deras företag eller tillgångar, som en del av en försäljning av Parker eller relevanta Parker-organisationer eller dess/deras tillgångar.

 

Din personliga information kan komma att delas med representanter, distributörer och andra personer i Parker Corporations och samtliga Parker-organisationers leveranskedjor i syfte att underlätta leveransen av produkter och produktsupporttjänster till dig.  Den kan komma att delas med leverantörer av juridiska och andra professionella tjänster, samt med leverantörer och underleverantörer som behållits i syfte att utföra funktioner på uppdrag av Parker Corporation och Parker-organisationerna, till exempel (detta utgör ingen definitiv lista) leverantörer av epostreklamtjänster; leverantörer som sköter "Livechatt"-funktionen, samt leverantörer av datalagrings- och säkerhetskopieringsinrättningar. 

 

Din personliga information kan också komma att avslöjas:

 • som svar på domstolsorder eller begäran om samarbete från brottsbekämpnings- eller annan myndighetsinrättning; för att etablera eller utöva juridiska rättigheter; i syfte att försvara juridiska anspråk; enligt vad som krävs för ansvarsfull företagsstyrning eller som på annat sätt krävs eller tillåts av tillämpbara lagar och/eller regelverk;
 • som erfordras i syfte att efterleva lagen, för att identifiera eller väcka åtal mot någon som kan bryta mot våra användar- och servicevillkor, för att genomdriva eller applicera villkoren i något eller flera av våra användaravtal, eller i syfte att skydda Parkers Corporations samt Parker-organisationernas rättigheter, egendom eller säkerhet, dess/deras kunder, personal, leverantörer eller andra, eller när ett avslöjande är lämpligt i samband med ansträngningar att utreda, förebygga eller vida åtgärder med avseende på illegal aktivitet, misstänkt bedrägeri eller andra förseelser; för att samarbeta med brottsbekämpningsmyndigheter;
 • för köpare som en del av eventuell omstrukturering av Parker Corporation eller Parker-organisationerna och dess/deras företag eller tillgångar, eller som en del av en försäljning av Parker Corporation eller Parker-organisationerna och dess/deras företag eller tillgångar;
 • till kreditkortsleverantörer, om relevant för ditt valda betalsätt för våra produkter och tjänster (se "Beställ" nedan); samt
 • som på annat sätt kan utkrävas eller är tillåtet enligt lag. 

 

Parker Corporation och Parker-organisationerna varken säljer, handlar med eller hyr ut din personliga information till andra (förutom i samband med försäljnings- eller omstruktureringsscenarier enligt ovan). 

Överföring av personlig information utanför det inhemska landet

Parker Corporation samt Parker-organisationerna ingår i en global företagsgrupp, och Parker-tjänsterna har användare över hela världen.  Under tillämpbar lag kan all information som du tillhandahåller eller som samlas in via din användning av denna webbplats och Parker-tjänsterna överföras utanför ditt eget land, till servrar utanför landet där informationen angavs, och kan användas, lagras och bearbetas utanför det land där den angavs.  Detta kan också omfatta överföringar till Parker Corporation, samtliga Parker-organisationer; till representanter, distributörer och andra personer i dess/deras leveranskedja; samt till leverantörer och underleverantörer som behållits för att utföra funktioner å dess/deras vägnar.

 

I synnerhet bör EU-baserade användare notera att deras personliga uppgifter kommer att överföras till länder eller territorier utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EEA).  Parker Corporation och Parker-organisationerna försöker säkerställa att det skydd som appliceras på din personliga information när denna bearbetas i andra länder eller territorier är tillräcklig enligt gällande lag.

 

Som angetts ovan, vänligen notera att det kan förekomma andra rättfärdiganden andra än medgivande på vilka det/de kommer att förlita sig i syfte att överföra din personliga information.   Till exempel kan, där så är lämpligt, avtalsrelaterade skyddsåtgärder appliceras i syfte att säkerställa ett tillräckligt skydd för din privata information enligt gällande lag.    

 

Safe Harbor-efterlevnad

Per datumet på denna Sekretesspolicy knyts Parker Hannifin Corporation till Safe Harbor-ramverket mellan USA-EU samt Safe Harbor-ramverket mellan USA-Schweiz i enlighet med som angivits av USA:s handelsministerium (Department of Commerce) med avseende på insamling, användning samt förvaring av personlig information från EU-medlemsstater samt Schweiz. Parker Hannifin Corporation har intygat att man efterlever Safe Harbors sekretessprinciper med avseende på meddelanden, val, vidareöverföringar, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och tillämpning. För att få veta mer om Safe Harbor-programmet, samt för att se Parker Hannifin Corporations certifiering, besök http://www.export.gov/safeharbor/.

Beställa 

Parker-tjänsten kan tillåta dig att göra beställningar på produkter från Parker Corporation samt Parker-organisationerna.  När du gör en beställning via en Parker-tjänst, kommer den kreditkortsinformation du skickar in att överföras i ett säkert format med hjälp av säker serverprogramvara (SSL) som dekrypterar denna information. Självklart kommer din kreditkortsinformation att skickas till kreditkortsinstitutet för bearbetning. 

Erhålla kopior av din personliga information och uppdatera den

Om du anser att någon information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, vänligen kontakta då den Parker-organisation som är verksam i ditt land (se "Kontakta oss"-informationen ovan).  Den kommer att vidta steg i syfte att korrigera eller uppdatera eventuell information enligt vad som erfordras samt i enlighet med tillämpbar lag. 

I vissa fall samt beroende på tillämpbar lag kan du vara berättigad att erhålla kopior av din personliga information, antingen kostnadsfritt eller för en mindre, lagstadgad avgift (se "Kontakta oss"-informationen i Användaravtalet).  Vänligen kontakta den Parker-organisation som är verksam i ditt land för mer information.  I vissa länder måste begäran ske skriftligen via post, fax eller epost.  Om du gör en muntlig begäran via telefon kan du komma att ombedas att upprepa den skriftligen.

Lokala representanter (om relevant)

I vissa länder, samt beroende på tillämpbar lagstiftning, kan det finnas en eller flera enheter som utses till "Ansvariga" personer av Parker-organisationen i ditt land med hänsyn till den personliga information som samlas in från dig via denna webbplats som den/de bearbetar för samt å Parker-organisationens vägnar i ditt land.  En komplett och uppdaterad lista över samtliga enheter som är verksamma som databearbetare och som utsetts till "Ansvariga" personer kan erhållas kostnadsfritt från Parker-organisationen i ditt land, efter relevans (se "Kontakta oss"-informationen ovan).

 

Dataanonymisering och -insamling

Parker Corporation och Parker-organisationerna kan komma att använda viss information som samlats in från Parker-tjänsterna i syfte att sammanställa anonymiserade demografriska data om dess/deras användare, försäljningar, trafikmönster och relaterad sajtinformation, till exempel vilka sidor på denna webbplats som används oftast (se även "IP-adresser" i Användarvillkoren).  Parker Corporation och Parker-organisationerna kan använda denna information i syfte att hjälpa till att utveckla, leverera och förbättra dess/deras produkter, tjänster, innehåll samt reklam. Om denna data tillhandahålles till tredje part kommer den ej att omfatta någon personligt identifierbar information.  Denna data kan också komma att användas för statistisk analys och administrering, inklusive trendanalyser, försäkringsarbete, skräddarsydda produkter och tjänster, riskbedömning samt kostnads- och utgiftsanalys med avseende på produkter och produktsupporttjänster från Parker Corporation och Parker-organisationerna.

 

Vi kan komma att använda cookies i syfte att skapa användarprofiler under pseudonym i reklam- och marknadsundersökningssyfte, samt för att justera våra webbplatser efter våra användares behov. Användarprofilerna kommer ej att sammanfogas med personlig information om pseudonymens bärare, och informationen kommer ej att användas i syfte att identifiera användaren av våra webbplatser.  Se cookies för mer information avseende hanteringen av dina cookies.

 

Platsbaserade tjänster

Vissa platsbaserade tjänster kräver din personliga information för att funktionen ska fungera.  I syfte att tillhandahålla platsbaserade tjänster kan Parker Corporation och Parker-organisationerna komma att samla in, använda samt dela precisa platsdata, inklusive geografisk information i realtid som berör din dator eller enhet.  Denna platsdata samlas in anonymt i en form som ej identifierar dig personligen och som används av Parker Corporation och Parker-organisationerna i syfte att tillhandahålla samt förbättra platsbaserade produkter och tjänster. Till exempel kan Parker Corporation och Parker-organisationerna komma att dela geografisk platsinformation med applikationsleverantörer när du godkänner deras platstjänster.

Säkerhet

Parker Corporation och Parker-organisationerna försöker säkerställa säkerheten hos dess/deras system och nätverk, och kommer att sträva efter att skydda all eventuell personlig information eller annan data eller information som du tillhandahåller via Parker-tjänsterna. Då detta tyvärr är fallet för samtliga webbplatsoperatörer, kan vi ej garantera att alla data eller annan information som överförs via internet är säker.   Vänligen ange ej dina personliga uppgifter via denna webbplats, såvida du ej godkänner de säkerhetsimplikationer som nätaffärer medför.

 

Sekretesspolicy