Soukromí

 

See Our Personal Data Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) se mohou čas od času měnit.  O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte, abyste si Zásady ochrany osobních údajů znovu přečetli a ujistili se tak, že jste informováni o všech změnách.    V určitých zemích a na základě platných právních předpisů vás budeme výslovně informovat o výrazných změnách, např. o změnách, které se týkají rozsahu zpracování vašich osobních údajů.  Můžeme to udělat zveřejněním nápadného oznámení takové změny před jejím provedením na domovské stránce této webové stránky nebo zasláním informace o této změně prostřednictvím e-mailu.  Budeme-li potřebovat další souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžeme požadovat váš souhlas se změněným rozsahem zpracování vašich osobních údajů.    

Webové stránky, které provozují třetí strany a jsou propojeny se Službami společností Parker (definováno v Podmínkách používání), mají jiné zásady ochrany osobních údajů a společnost Parker Corporation a organizace Parker nejsou odpovědné za postupy provozovatelů těchto webových stránek.  Před používáním těchto ostatních stránek byste si je měli pozorně přečíst. 

Souhlas

V případě technických nebo jiných dotazů o Službách nebo produktech společnosti Parker a službách podpory produktů společnosti Parker Corporation a organizací Parker (definováno v Podmínkách používání), které jsou dostupné prostřednictvím této webové stránky, shromažďujeme o vás základní osobní údaje.  Týká se to například stránek, které zahrnují Služby společnosti Parker, stránek „Kontaktujte nás“, včetně „Formuláře pro obecné dotazy“, „Live chatu“ (v případě potřeby podléhá vašemu souhlasu) a stránek, které používají cookies na to, aby přizpůsobili e-maily produktům na této Webové stránce, které vás zajímají.   Podrobněji to je vysvětleno v Zásadách ochrany osobních údajů, viz zejména „Live chat“, „Cookies“ a „Přizpůsobené marketingové e-maily v dokumentu Podmínky používání.

 

Používáním Služby společnosti Parker souhlasíte se sběrem a použitím osobních údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů společností Parker Corporation a organizacemi Parker a pro konkrétní účely služby Parker, kterou požadujete.  Kromě toho vezměte na vědomí, že mohou existovat i jiné důvody než je souhlas, na základě kterých se shromažďují a používají vaše osobní údaje.     

 

Tuto Webovou stránku nepoužívejte nebo prostřednictvím ní neposkytujte vaše osobní údaje, pokud nesouhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje společnost Parker Corporation a organizace Parker přenášely za hranice vaší země (včetně za hranice Evropského hospodářského prostoru, je-li to relevantní).  Podrobněji to je vysvětleno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, viz níže zejména část „Přenos osobních údajů mimo místní zemi“.  Kromě toho vezměte na vědomí, že mohou existovat i jiné důvody než je souhlas, na základě kterých se přenášejí vaše osobní údaje.

 

Zvlášť bychom chtěli upozornit na přenos dat během používání „Live chatu“.  Prosím, nepoužívejte „Live chat“, pokud nesouhlasíte s tím, aby byly vaše osobní údaje přenášeny za hranice vaší země (včetně za hranice Evropského hospodářského prostoru, je-li to relevantní):

(i) do společnosti Parker Corporation a organizací Parker za účelem odpovědi na vaše dotazy (v závislosti na tom, o které Služby a produkty společnosti Parker a/nebo služby podpory produktů máte zájem) a

(ii) dodavatelům, kteří provozují „Live chat“.  Kromě toho vezměte na vědomí, že mohou existovat i jiné důvody než je souhlas, na základě kterých se přenášejí vaše osobní údaje.         

 

Kromě toho můžete být v některých zemích a na základě platných právních předpisů vyzváni, abyste zaškrtli pole jako důkaz, že akceptujete tyto Zásady ochrany osobních údajů a souhlasíte se způsoby nastavenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Informace o Službách a produktech společnosti Parker a/nebo službách podpory produktů můžete samozřejmě získat místo Webové stránky i telefonickým kontaktem.  Telefonický kontakt naleznete na této Webové stránce v části „Kontaktujte nás“. 

 

Co jsou osobní údaje a co nejsou osobní údaje

Osobní údaj je údaj, který vás identifikuje jako konkrétní osobu nebo prostřednictvím kterého můžete být identifikováni.

 

Osobní údaj není údaj, který neprozrazuje vaši konkrétní identitu.  Údaje, které nejsou osobními údaji, můžeme shromažďovat, používat a zveřejňovat za jakýmkoli zákonným účelem.  Více informací naleznete níže v části „Anonymizace a agregace údajů“.

Jaké osobní údaje mohou být shromažďovány

Prostřednictvím této Webové stránky mohou být o vás shromažďovány tyto osobní údaje (toto není kompletní seznam):

 • vaše jméno, název pozice a kontaktní údaje (včetně pracovní e-mailové adresy a pracovního telefonního čísla), název vašeho zaměstnavatele a vaše země,
 • informace o produktech a službách podpory produktů, které vás speciálně zajímají, na základě toho, jak tuto Webovou stránku používáte, a vaše priority (viz níže část „Přizpůsobené marketingové e-maily“),
 • záznamy korespondence, kterou máme k dispozici, včetně sezení „Live chatu“ (viz níže část „Live chat“ a
 • údaje, které se týkají způsobu platby společnosti vašeho zaměstnavatele za naše produkty nebo služby, jako je vaše jméno na firemní kreditní kartě (viz níže část „Objednání“.

Neposkytujte osobní kontakty, platební detaily nebo jiné osobní údaje, které se týkají vašeho soukromého nebo nepracovního života.  Společnost Parker Corporation a organizace Parker si přejí shromažďovat pouze vaše pracovní kontaktní a platební údaje, které se týkají platebního zázemí společnosti vašeho zaměstnavatele.   

 

Zveřejňování a použití osobních údajů

 

Abychom vám lépe vyhověli, osobní údaje, které poskytnete při používání nebo které jsou získávané vaším používáním Služeb společnosti Parker, mohou být použity, drženy nebo sdíleny s příslušnými organizacemi Parker působícími ve vaší zemi se společností Parker Corporation a jinými organizacemi Parker.  K tomu přijde například proto, abychom vám poskytli služby týkající se produktů, služeb, obsahu a reklamy na základě Služeb, produktů a služeb podpory produktů společnosti Parker, které vás zajímají, nebo abychom vám odpověděli na žádosti o přijetí do zaměstnání, které pošlete prostřednictvím služby Parker.   Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společností Parker Corporation a organizacemi Parker, aby usnadnili jejich vlastní použití vašich osobních údajů pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a umožnili poskytovat služby v rámci celé skupiny, je-li to relevantní a požadujte to.   

 

Kromě toho může společnost Parker Corporation a všechny organizace Parker používat vaše osobní údaje pro tyto účely (toto není kompletní seznam):

 • informovat vás prostřednictvím e-mailu o změnách těchto Zásad ochrany osobních údajů, které se týkají rozsahu zpracování vašich osobních údajů,
 • poskytovat služby podpory produktů,
 • přizpůsobit jejich e-mailový direct marketing produktům a službám podpory produktů, které vás v rámci vašeho pracovního života speciálně zajímají, (viz níže část „Přizpůsobené marketingové e-maily“),
 • odpovědět na váš konkrétní požadavek nebo dotaz, také prostřednictvím webového živého chatu (viz níže část „Live chat“ a prostřednictvím „Formuláře pro obecné dotazy“ na stránkách „Kontaktujte nás“,
 • v rozsahu potřebném pro náležité řízení v celé skupině, včetně vyjmenování dodavatelů na úrovni skupiny a
 • v případě potřeby jako součást restrukturalizace společnosti Parker nebo příslušné organizace Parker a jejího podniku nebo majetku nebo jako součást prodeje společnosti Parker nebo příslušné organizace Parker nebo jejího majetku.

 

Vaše osobní údaje mohou být sdílené s agenty, distributory a dalšími osobami v dodavatelském řetězci společnosti Parker Corporation a všech organizací Parker za účelem usnadnit dodání vašich produktů a služeb podpory produktů.  Mohou být sdílené s poskytovateli právních a jiných odborných služeb a s prodejci a subdodavateli, kteří vykonávají funkce z pověření společnosti Parker Corporation a organizací Parker, jako jsou (toto není kompletní seznam) prodejci služeb e-mail marketingu, prodejci provozující „Live chat“ a prodejci datových úložišť a zálohovacích zařízení. 

 

Vaše osobní údaje mohou být také zveřejňovány:

 • jako reakce na soudní příkaz nebo požadavek na spolupráci s orgánem pro vymáhání práva nebo jiným vládním orgánem, na zřízení nebo vykonávaní zákonných práv, obranu právních nároků, jsou-li potřebné pro zodpovědnou zprávu a řízení společnosti nebo je-li požadováno nebo povoleno na základě platných právních předpisů a/nebo nařízení jinak,
 • podle potřeby v souladu s právem, na identifikaci nebo podání žaloby na osobu, která má porušovat naše podmínky používání a podmínky služeb, na prosazování a uplatnění podmínek jakékoli z našich uživatelských pravidel nebo na ochranu práv, vlastnictví nebo bezpečnosti společnosti Parker Corporation a organizací Parker, jejich zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů nebo jiných osob nebo náleží-li zveřejňování v souvislosti s úsilím vyšetřování, prevence nebo přijetím opatření ohledně nelegální činnosti, podezření na podvod nebo jiných zločinů, na spolupráci s orgány pro vymáhání práva,
 • kupujícím jako součást restrukturalizace společnosti Parker Corporation nebo organizace Parker a jejího podniku nebo majetku, jako součást prodeje společnosti Parker Corporation nebo organizace Parker nebo jejího majetku,
 • poskytovatelům kreditní karty, pokud se to týká vašeho zvoleného způsobu platby za naše produkty nebo služby (viz níže část „Objednání“ a
 • je-li požadováno nebo povoleno zákonem jinak. 

 

Společnost Parker Corporation a organizace Parker neprodají, neobchodují nebo nepronajímají vaše osobní údaje jiným osobám (kromě případů prodeje a restrukturalizace zmíněných výše). 

Přenos osobních údajů mimo místní zemi

Společnost Parker Corporation a organizace Parker jsou součástí globální skupiny společností a Služeb společnosti Parker mají uživatele z celého světa.  V souladu s platnými právními předpisy mohou být jakékoli údaje, které poskytnete nebo které jsou shromážděny na základe vašeho použití této Webové stránky a Služeb společnosti Parker, přenášeny mimo vaší zemi, na server mimo země, ve které byly údaje zadány, a mohou být použity, uloženy a zpracovány mimo země, ve které byly zadány.  To může zahrnovat přenosy dospolečnosti Parker Corporation, všech organizací Parker, agentům, distributorům a jiným osobám v jejich dodavatelském řetězci a prodejcům a subdodavatelům, kteří vykonávají funkce z jejich pověření.

 

Zejména uživatelé z Evropské unie by si měli uvědomit, že jejich osobní údaje budou přenášeny do zemí a území mimo Evropského hospodářského prostoru.  Společnost Parker Corporation a organizace Parker se snaží zajistit, že ochrana týkající se vašich osobních údajů při zpracování v těchto jiných zemích nebo územích je přiměřená v souladu s platnými právními předpisy.

 

Jak je uvedeno výše, vezměte na vědomí, že mohou existovat i jiné důvody než je souhlas, na základě kterých se přenášejí vaše osobní údaje.  Například, kde je to vhodné, smluvní ochrany mohou být zavedeny se zřetelem na zajištění přiměřené ochrany vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.    

 

Shoda se zásadami „bezpečného přístavu“

K datu těchto Zásad ochrany osobních údajů se společnost Parker Hannifin Corporation přihlásila k zásadám „bezpečného přístavu“ mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií a k zásadám „bezpečného přístavu“ mezi Spojenými státy americkými a Švýcarskem jak uvedlo Ministerstvo obchodu Spojených států amerických ohledně shromažďování, použití a uchovávaní osobních údajů členských států Evropské unie a Švýcarska. Společnost Parker Hannifin Corporation získala osvědčení, které potvrzuje, že dodržuje principy ochrany osobních údajů nazývané „bezpečný přístav“ o oznámení, volbě, dalším přenosu, bezpečnosti, integrity dat, přístupu a vymáhání. Více informací o programu „bezpečný přístav“ a osvědčení společnosti Parker Hannifin Corporation naleznete na webové stránce http://www.export.gov/safeharbor/.

Objednání

Služba společnosti Parker vám umožňuje objednat produkty společnosti Parker Corporation a organizací Parker.  Pokud pomocí Služby společnosti Parker zadáte objednávku, vámi zadané údaje o kreditní kartě se přenesou v bezpečném formátu pomocí systému bezpečnostních certifikátů SSL, který tyto údaje zašifruje. Údaje vaší kreditní kartě budou samozřejmě pro účely zpracování zadány instituci, která kartu vydala. 

Jak získat kopie vašich osobních údajů a jak je aktualizovat 

Pokud si myslíte, že jakékoli údaje, které o vás máme, nejsou vhodné nebo kompletní, kontaktujte organizaci Parker působící ve vaší zemi (viz výše podrobnosti v části „Kontaktujte nás“).  Oprava nebo aktualizace údajů podle potřeby a v souladu s platnými právními předpisy bude chvíli trvat. 

V některých případech a v závislosti od platných právních předpisů můžete mít nárok na získání kopie vašich osobních údajů buď bezplatně nebo za menší úřední poplatek (viz podrobnosti v Podmínkách používání v části „Kontaktujte nás“).  Pro více informací se obraťte na organizaci Parker působící ve vaší zemi.  V některých zemích musí být žádosti doručeny písemně poštou, faxem nebo e-mailem.  V případě ústní žádosti prostřednictvím telefonu můžete být vyzváni, abyste svou žádost zopakovali písemně.

Místní představitelé (je-li to relevantní)

V některých zemích a na základě platných právních předpisů může ve vaší zemi existovat jedna nebo více právnických osob, které jsou organizací Parker označeny jako „Odpovědné“ osoby a ve vaší zemi zpracovávají pro a z pověření organizace Parker vaše osobní údaje, které o vás byly shromážděny prostřednictvím této Webové stránky.  Kompletní a aktuální seznam všech subjektů, které vystupují jako zpracovatel údajů a označené jako „Odpovědné“ osoby, vám organizace Parker ve vaší zemi poskytne bezplatně k dispozici, je-li to relevantní (viz výše podrobnosti v části „Kontaktujte nás“).

 

Anonymizace a agregace údajů

Společnost Parker Corporation a organizace Parker mohou používat jisté údaje získané ze Služeb společnosti Parker k sestavení anonymizovaných agregovaných demografických údajů o jejich uživatelích, obchodech, způsobu provozu a informacích souvisejících se stránkou, jako například které stránky této Webové stránky jsou nejpoužívanější (viz také „adresy IP“ v Podmínkách používání).  Společnost Parker Corporation a organizace Parker mohou tyto údaje používat na pomoc vyvíjet, dodávat a zlepšovat jejich produkty, služby, obsah a reklamu. Pokud budou údaje poskytnuty třetí straně, nebudou obsahovat osobní identifikační údaje.  Tyto údaje mohou být také použity na statistickou analýzu a zpracování, včetně analýzy trendů, provádění výpočtů, přizpůsobování produktů a služeb, posouzení a analýza rizik nákladů a poplatků v souvislosti s produkty a služby podpory produktů společnosti Parker Corporation a organizací Parker.

 

Cookies můžeme použít pro vytvoření profilů uživatelů pod pseudonymem pro marketingové účely a výzkum trhu a pro přizpůsobení našich webových stránek potřebám našich uživatelů. Profily používání se nespojí s osobními údaji o vlastníkovi pseudonymu a tyto informace nebudou použity k identifikaci uživatele naší Webové stránky.  Více informací o správě vašich Cookies naleznete v části Cookies.

 

Služby na základě lokace

Některé služby na základě lokace si vyžadují vaše osobní údaje kvůli tomu, aby tato funkce fungovala.  Z důvodu poskytování služeb na základě lokace může společnost Parker Corporation a organizace Parker shromažďovat, používat a sdílet údaje o přesné lokaci, včetně geografické polohy vašeho počítače nebo zařízení v reálném čase.  Tyto údaje o lokaci jsou shromažďovány anonymně způsobem, který vás osobně neidentifikuje a jsou používány společností Parker Corporation a organizacemi Parker k poskytování a zlepšování produktů a služeb na základě lokace. Například společnost Parker Corporation a organizace Parker může sdílet údaje o geografické poloze s poskytovateli aplikace, pokud se přihlásíte k jejich lokalizačním službám.

Bezpečnost

Společnost Parker Corporation a organizace Parker se snaží zajistit bezpečnost jejich systémů a sítí a usiluje se chránit osobní údaje nebo jiné data nebo údaje, které při používání Služeb společnosti Parker poskytnete. Naneštěstí, jako v případě všech provozovatelů webových stránek, nemůžeme zaručit, že údaje nebo jiné informace přenášené přes internet budou zabezpečeny.   Pokud nepřijímáte bezpečnostní důsledky jednání online, neposkytujte vaše osobní údaje přes tuto Webovou stránku.

 

Zásady ochrany osobních údaju