Informacja o stronie

 

See Our Personal Data Privacy Policy

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) może ulegać zmianom od czasu do czasu.  Nie zawsze powiadamy użytkowników o wprowadzonych zmianach, dlatego zalecamy regularne odwiedzanie tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi modyfikacjami Polityki prywatności.    W niektórych krajach, zależnie od obowiązujących przepisów prawa, ważne zmiany, np. dotyczące zakresu przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkowników, mogą być przekazywane w formie specjalnych powiadomień.  Powiadomienia te mogą mieć postać wyraźnego ogłoszenia prezentowanego na stronach docelowych tej witryny przed wprowadzeniem zmian lub wiadomości e-mail z informacjami o zmianach.  W razie konieczności uzyskania dodatkowej zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, możemy o nią poprosić.    

W witrynach zarządzanych przez osoby trzecie i połączonych z Usługami Parker (określonych w Warunkach użytkowania) obowiązują osobne zasady i Parker Corporation, ani organizacje Parker nie ponoszą odpowiedzialności za praktyki tych podmiotów w zakresie ochrony prywatności.  Przed korzystaniem z tych witryn należy dokładnie zapoznać się z obowiązującymi w nich zasadami ochrony prywatności. 

Zgoda

Jeśli zadasz pytanie dotyczące kwestii technicznych lub innych związanych z Usługami i produktami Parker, albo poprosisz o pomoc techniczną Parker Corporation lub organizacje Parker (określone w Warunkach użytkowania) za pośrednictwem tej Witryny, poprosimy o podanie niewielkiej ilości danych osobowych.  Dane osobowe będą pobierane np. na stronach zawierających Usługi Parker, na stronach Kontakt z nami, w tym Formularz pytań ogólnych, w usłudze Live Chat i (w zależności od Twojej zgody, jeżeli jest wymagana) na stronach, które używają plików cookie w celu dopasowania treści wiadomości e-mail do interesujących Cię informacjach o produktach dostępnych w Witrynie.   Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Polityce prywatności, a szczególnie w punktach „Live Chat”, „Pliki cookie” i „Kierowana komunikacja marketingowa” w Warunkach użytkowania).

 

Korzystanie z Usług Parker jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez Parker Corporation i organizacje Parker Twoich danych osobowych wymienionych w niniejszej Polityce prywatności w celu świadczenia żądanej Usługi Parker.  Ponadto należy pamiętać, że mogą istnieć podstawy do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych osobowych inne niż zgoda.     

 

Jeżeli nie zgadzasz się na przesyłanie danych osobowych przez Parker Corporation i organizacje Parker poza Twój kraj (w tym także poza EOG), nie korzystaj z tej Witryny, ani nie podawaj w niej swoich danych osobowych.  Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności, a szczególnie w punkcie „Przesyłanie danych osobowych za granicę” poniżej.  Ponadto należy pamiętać, że mogą istnieć podstawy do przesyłania Twoich danych osobowych inne niż zgoda.

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na transfer danych związany z korzystaniem z usługi „Live Chat”.  Nie korzystaj z usługi „Live Chat” Jeżeli nie zgadzasz się na przesyłanie danych osobowych poza Twój kraj (w tym także poza EOG) do:

(i) Parker Corporation i organizacji Parker w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (w zależności od tego, które Usługi, produkty i usługi pomocy technicznej Cię interesują), i

(ii) dostawców obsługujących „Live Chat”.  Ponadto należy pamiętać, że mogą istnieć podstawy do przesyłania Twoich danych osobowych inne niż zgoda.         

 

Dodatkowo, w niektórych krajach i zależnie od obowiązujących przepisów prawa, może zostać wyświetlony monit o zaznaczenie pola wyboru w celu potwierdzenia wyrażenia zgody na zapisy Polityki prywatności.

 

Oczywiście, wszelkie informacje o Usługach, produktach i pomocy technicznej Parker można uzyskać bezpośrednio przez telefon. Korzystanie z tej Witryny nie jest konieczne.  Aby uzyskać odpowiedni numer telefonu, zob. sekcję Kontakt z nami w niniejszej Witrynie. 

 

Dane osobowe i nieosobowe

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację osoby.

Dane nieosobowe to informacje, które nie umożliwiają identyfikacji osoby.  Możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane nieosobowe do jakichkolwiek celów zgodnych z prawem.  Ponadto zob. „Anonimizacja i agregacja danych”poniżej.

Jakie dane osobowe mogą być gromadzone

Poprzez tę Witrynę możemy gromadzić następujące dane osobowe na Twój temat (lista nie jest wyczerpująca):

 • imię i nazwisko, stanowisko służbowe i dane kontaktowe (w tym służbowy adres e-mail i numer telefonu służbowego), nazwę pracodawcy i kraj;
 • szczegóły dotyczące produktów i usług pomocy technicznej związanych z produktami na podstawie sposobu, w jaki korzystasz z Witryny oraz Twoich preferencji (zob. „Kierowana komunikacja marketingowa” poniżej);
 • rejestry korespondencji między Tobą a podmiotami Parker, w tym zapisy rozmów w usłudze „Live Chat” (zob. „Live Chat” poniżej); i
 • podane przez Ciebie informacje dotyczące form płatności za nasze produkty i usługi używanych przez Twojego pracodawcę, imię i nazwisko widniejące na Twojej służbowej karcie kredytowej (zob. „Zamówienia” poniżej).

Nie podawaj prywatnych danych kontaktowych, danych prywatnych środków płatniczych, ani żadnych innych informacji prywatnych na swój temat.  Parker Corporation i organizacje Parker są zainteresowane gromadzeniem wyłącznie służbowych danych kontaktowych oraz informacji o służbowych środkach płatniczych wykorzystywanych do zawierania transakcji między podmiotami Parker a Twoim pracodawcą.   

 

Ujawnianie i wykorzystywanie danych osobowych

W celu poprawy świadczonych usług dane osobowe, które podajesz lub które uzyskujemy na skutek korzystania przez Ciebie z Usług Parker, mogą być wykorzystywane, przechowywane lub udostępniane przez odpowiednie organizacje Parker działające w Twoim kraju we współpracy z Parker Corporation i innymi organizacjami Parker.  Możemy gromadzić dane, aby np. świadczyć usługi związane z interesującymi Cię produktami, usługami, treściami i reklamami Parker, albo w celu udzielenia odpowiedzi na wnioski o zatrudnienie przesłane za pośrednictwem Usługi Parker.   Twoje dane osobowe mogą również być udostępniane Parker Corporation i organizacjom Parker na ich użytek zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności w celu świadczenia usług wewnątrz grup na podstawie zgłoszonych przez Ciebie żądań.   

 

Ponadto Parker Corporation i wszystkie organizacje Parker mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe do następujących celów (lista nie jest wyczerpująca):

 • do powiadamiania Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianach w niniejszej Polityce  dotyczących zakresu przetwarzanych danych osobowych;
 • do świadczenia usług w zakresie pomocy technicznej dotyczącej produktów;
 • do dostosowywania bezpośredniej komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług pomocy technicznej na podstawie Twoich preferencji (zob. „Kierowana komunikacja marketingowa” poniżej);
 • do odpowiadania na żądania i zapytania, w tym zgłaszane za pośrednictwem czatu (zob. „Live Chat” poniżej) i „Formularza pytań ogólnych” na stronach „Kontakt z nami”;
 • w zakresie koniecznym do odpowiedniego zarządzania na poziomie całej grupy, w tym wyboru dostawców na poziomie grupy; i
 • kiedy jest to konieczne — w ramach restrukturyzacji grupy Parker lub odpowiednich organizacji Parker i ich działalności lub zasobów, a także w ramach sprzedaży grupy Parker lub odpowiednich organizacji Parker i ich zasobów.

 

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane agentom, dystrybutorom i innym osobom uwzględnionym w łańcuchu zaopatrzenia Parker Corporation i wszystkich organizacji Parker w celu zapewnienia dostaw produktów i usług pomocy technicznej związanej z produktami.  Dane mogą być udostępniane również podmiotom świadczącym usługi prawne i inne, a także dostawcom i podwykonawcom zadań w imieniu Parker Corporation i organizacji Parker, takim jak (lista nie jest wyczerpująca) dostawcy usług e-mail marketingu; operatorzy usługi „Live Chat” i dostawcy usług z zakresu przechowywania i sporządzania kopii zapasowych danych. 

 

Twoje dane osobowe mogą być także ujawnione:

 • w odpowiedzi na nakaz sądowy, na żądanie organów ścigania i innych podmiotów administracji publicznej; w celu ustalenia lub egzekucji praw; w celu obrony w przypadku roszczeń; w miarę potrzeb do zarządzania na poziomie korporacyjnym, a także do innych celów wymaganych lub dozwolonych w świetle obowiązującego prawa;
 • w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, określenia lub podjęcia działań prawnych względem osób naruszających nasze warunki użytkowania i warunki korzystania z usług, w celu wyegzekwowania i stosowania postanowień wynikających z jakichkolwiek umów z użytkownikami, a także w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa Parker Corporation, organizacji Parker, ich klientów, dostawców lub innych osób, albo kiedy ujawnienie danych jest konieczne w kontekście badania, zapobiegania lub podejmowania innych działań w odpowiedzi na praktyki niezgodne z prawem, podejrzenia oszustwa, a także w celu podjęcia współpracy z organami ściągania;
 • kupcom w ramach restrukturyzacji Parker Corporation lub organizacji Parker i ich działalności lub zasobów, lub jako element sprzedaży Parker Corporation lub organizacji Parker lub ich zasobów;
 • wystawcom kart kredytowych używanych do płatności za nasze produkty lub usługi (zob. „Zamówienia” poniżej); i
 • do wszelkich innych celów wymaganych bądź dozwolonych prawnie. 

 

Parker Corporation i organizacje Parker nie sprzedają, nie handlują i nie wypożyczają Twoich danych osobowych innym podmiotom (za wyjątkiem sytuacji sprzedaży lub restrukturyzacji wymienionych wyżej). 

Przesyłanie danych osobowych za granicę

Parker Corporation i organizacje Parker są częścią globalnej grupy przedsiębiorstw, a z Usług Parker korzystają użytkownicy na całym świecie.  Zgodnie z obowiązującym prawem wszelkie informacje podane przez Ciebie lub uzyskane od Ciebie w związku z korzystaniem z tej Witryny i Usług Parker mogą być transferowane poza Twój kraj, na serwery znajdujące się poza krajem, w którym informacje zostały podane, i mogą być wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane poza krajem, w którym je wprowadzono.  Może to obejmować transfery danych do Parker Corporation, wszystkich organizacji Parker; do agentów, dystrybutorów i innych podmiotów w ramach ich łańcuchów zaopatrzenia; a także do dostawców i podwykonawców realizujących zadania w imieniu tych osób.

 

W szczególności, osoby zamieszkujące Unię Europejską powinny mieć na uwadze, że ich dane osobowe będą przesyłane do krajów lub terytoriów spoza EOG.  Parker Corporation i organizacje Parker dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przetwarzanych w takich krajach zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Jak wspomniano powyżej, należy pamiętać, że mogą istnieć podstawy do przesyłania Twoich danych osobowych inne niż zgoda.   Na przykład, może być konieczne zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń uwzględnionych w umowach w celu zapewnienia należytej ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.    

 

Zachowanie zgodności z programem Safe Harbor

Na dzień wdrożenia niniejszej Polityki prywatności Parker Hannifin Corporation jest sygnatariuszem umowy Safe Harbor pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską oraz umowy Safe Harbor między Stanami Zjednoczonymi a Szwajcarią, podpisanej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, która dotyczy gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej i Szwajcarii. Parker Hannifin Corporation posiada certyfikat stosowania zasad ochrony prywatności uwzględnionych w umowie Safe Harbor w zakresie powiadamiania, wyboru, dalszego przekazywania, bezpieczeństwa, integralności danych i egzekwowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Safe Harbor i wyświetlić certyfikat Parker Hannifin Corporation, przejdź do strony http://www.export.gov/safeharbor/.

Zamówienia 

Usługi Parker mogą umożliwiać składanie zamówień na produkty Parker Corporation i organizacji Parker.  Podczas składania zamówienia za pośrednictwem Usługi Parker podane przez Ciebie dane karty kredytowej zostaną przekazane w zabezpieczonym formacie z wykorzystaniem szyfrującego oprogramowania SSL. Oczywiście dane Twojej karty kredytowej zostaną przekazane do jej wystawcy w celu przetworzenia transakcji. 

Jak uzyskać dostęp do własnych danych osobowych i jak je aktualizować

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na Twój temat, mogą być nieprawidłowe lub niekompletne, skontaktuj się z organizacją Parker działającą w Twoim kraju (zob. „Kontakt z nami” powyżej).  Aby poprawić lub zaktualizować dane zgodnie z obowiązującym prawem, trzeba wykonać kilka czynności. 

W niektórych przypadkach i zależnie od obowiązującego prawa możesz mieć możliwość uzyskania kopii swoich danych osobowych bezpłatnie lub za niewielką opłatą ustawową (zob. „Kontakt z nami” w Warunkach użytkowania).  Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z organizacją Parker działającą w Twoim kraju.  W niektórych krajach istnieje wymóg prawny przesyłania żądań w formie pisemnej pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.  W razie ustnego zgłoszenia wniosku przez telefon być może konieczne będzie dostarczenie go również w formie pisemnej.

Przedstawiciele lokalni (jeśli dotyczy)

W niektórych krajach zależnie od obowiązującego prawa może występować jeden lub więcej podmiotów określonych jako „Osoby odpowiedzialne” przez Organizację Parker w Twoim kraju za przetwarzanie Twoich danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem tej Witryny i przetwarzanych w imieniu Organizacji Parker w Twoim kraju.  Kompletna i aktualna lista wszystkich podmiotów przetwarzających dane i określonych jako Osoby odpowiedzialne jest dostępna bezpłatnie w lokalnej Organizacji Parker w Twoim kraju (zob. „Kontakt z nami” powyżej).

 

Anonimizacja i agregacja danych

Parker Corporation i organizacje Parker mogą wykorzystywać określone informacje pozyskane za pośrednictwem Usług Parker do kompilacji anonimowych zagregowanych danych demograficznych na temat użytkowników, sprzedaży, wzorców ruchu i odpowiednich informacji związanych z witryną, takich jak częstotliwość odwiedzania poszczególnych stron Witryny (zob. także „Adresy IP” w Warunkach użytkowania).  Parker Corporation i organizacje Parker mogą wykorzystywać te informacje do opracowywania, dostarczania i poprawiania swoich produktów, usług, treści i materiałów reklamowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym nie będą zawierały żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób.  Dane te mogą również być wykorzystywane do sporządzania analiz statystycznych i celów administracyjnych, w tym analizy trendów, obsługi zadań bieżących, modyfikowania produktów i usług do aktualnych potrzeb, oceny ryzyka i analizy kosztów w kontekście produktów oraz usług związanych z obsługą produktów świadczonych przez Parker Corporation i organizacje Parker.

 

Możemy korzystać z plików cookie do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimami na potrzeby marketingowe i badań rynku oraz celem dostosowania witryn do potrzeb użytkowników. Profile użytkowania nie będą zawierały danych osobowych posiadacza danego pseudonimu i informacje te nie będą wykorzystywane do identyfikacji użytkownika Witryn.  Zob. Pliki cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie.

 

Usługi oparte na lokalizacji

Niektóre usługi oparte na lokalizacji wymagają podania danych osobowych do korzystania z opcji lub funkcji.  W celu zapewnienia usług opartych na lokalizacji Parker Corporation i organizacje Parker mogą gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dokładne dane lokalizacyjne, w tym lokalizację geograficzną Twojego komputera lub innego urządzenia w czasie rzeczywistym.  Dane lokalizacyjne są gromadzone w postaci anonimowej, która nie umożliwia identyfikacji osób i są wykorzystywane przez Parker Corporation i organizacje Parker celem świadczenia i usprawniania usług oraz produktów właściwych dla danej lokalizacji. Na przykład, Parker Corporation i organizacje Parker mogą udostępniać informacje o lokalizacji geograficznej użytkowników producentom aplikacji, gdy użytkownik zdecyduje się na subskrypcję usług lokalizacyjnych takich podmiotów.

Bezpieczeństwo

Parker Corporation i organizacje Parker dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich systemów, sieci, a także danych osobowych i innych informacji podawanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z Usług Parker. Niestety, i dotyczy to wszystkich podmiotów zarządzających witrynami internetowymi, nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% bezpieczeństwa wszystkich danych i innych informacji przesyłanych przez Internet.Nie podawaj swoich danych osobowych w tej Witrynie, jeżeli nie akceptujesz potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet.

 

Polityka prywatnosci