End User License Agreement

Privacy Policy

Terms of Use - Website

Cookies

Personal Data Privacy Policy

SLUTBRUGERLICENSAFTALE (EULA)

  VIGTIGT: LÆS VENLIGST GRUNDIGT IGENNEM

Din brug af softwaren, software som en tjeneste eller som abonnement, applikation eller program ("Program") samt alle former for brugergrænseflader, beskrivelser, data og/eller enhver form for information i enhver form for medier eller andre former, herunder brugermanualer eller anden dokumentation, tegninger, specifikationer, certificeringer, test og testresultater, kataloger og andre salgsfremmende materialer, data, billeder, lydoptagelser, multimedieindhold og andre præsentationer eller materialer ("Information"), som du kan downloade eller på anden måde få adgang til på denne hjemmeside, er underlagt følgende vilkår og betingelser og ”Parkers politik om beskyttelse af personlige oplysninger”, ”Vilkår for brug”, ”Udbud til salg” og ”Sikkerhedsvejledning” (herefter "Vilkår og betingelser"), i det omfang disse ikke er uforenelige med eller er i strid med betingelserne i denne slutbrugerlicensaftale. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse vilkår og betingelser, må du ikke anvende ””Programmet”” eller ”Informationerne”.


Vilkår og betingelser


1. ADVARSEL: DU OPFORDRES PÅ DET KRAFTIGSTE TIL AT UDVISE FORSIGTIGHED VED BRUGEN AF ”PROGRAMMET” OG INFORMATIONERNE SAMT ETHVERT RESULTAT ELLER PRODUKT, SOM GENERERES HERAF. UHENSIGTSMÆSSIG BRUG AF DISSE KAN FORÅRSAGE DØD, PERSONSKADE OG EJENDOMSSKADE. DU ER SELV ANSVARLIG FOR, HVORDAN ”PROGRAMMET” OG INFORMATIONERNE OG ETHVERT RESULTAT ELLER PRODUKT HERAF ANVENDES OG FOR AT FORHINDRE ENHVER FORM FOR SKADE PÅ BRUGERE AF ENHVER FORM FOR MATERIALE, KOMPONENT ELLER SYSTEM, SOM ER UDVALGT, SPECIFICERET ELLER DESIGNET HERMED ELLER PÅ DINE MEDARBEJDERE, AGENTER, KUNDER ELLER ANDRE PERSONER, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUG ELLER MISBRUG ELLER ÆNDRING AF ”PROGRAMMET” ELLER INFORMATIONERNE ELLER ENHVER FORM FOR RESULTATER ELLER PRODUKT HERAF, SÅVEL TILSIGTET SOM UTILSIGTET, HERUNDER ENHVER FEJL, UDELADELSE, FEJLINFORMATION ELLER SLETNING I ELLER AF ”PROGRAMMET” ELLER INFORMATIONERNE ELLER RESULTATER ELLER PRODUKTER HERAF.


”Programmet” og ”Informationerne” kan indeholde materiale-, komponent- og/eller systemfunktioner, som skal undersøges nærmere af brugere med den relevante tekniske ekspertise, og som udelukkende er beregnet til at blive anvendt af brugere med denne ekspertise. Før du vælger eller bruger materiale, komponenter eller systemer af nogen art, er det vigtigt, at du analyserer alle aspekter af din applikation. Som følge af de mange forskellige mulige driftsforhold og applikationer er brugeren med udgangspunkt i din egen analyse og afprøvning ansvarlig for at træffe det endelige valg og foretage den endelige godkendelse af alle materialer, komponenter eller systemet samt at sikre, at alle applikationens krav til ydeevne, sikkerhed og advarsler overholdes. Den endelige accept og godkendelse af materialer, komponenter eller systemer foretages af brugeren efter afprøvning af deres ydeevne og holdbarhed i hele applikationen og under alle tænkelige forhold. Parker kan til enhver tid og uden forudgående varsel opdatere, udfase eller på anden vis ændre ”Programmet” og informationerne, og du er ansvarlig for at holde ”Programmer” og ”Informationer” opdateret i forbindelse med din godkendte brug heraf.


2. Ophavsret. ””Programmet”” og ”Informationerne” er ophavsretligt beskyttet og tilhører udelukkende Parker-Hannifin Corporation, 6035 Parkland Boulevard, Cleveland, OH 44124 og/eller dets moderselskaber, datterselskaber, tilknyttede virksomheder og tredjepartslicensgivere ("Parker"). Der er intet i disse vilkår og betingelser, som udgør et afkald på Parkers rettigheder iht. Amerikanske eller internationale regler om ophavsret eller anden international, føderal eller statslig lovgivning. Parker beholder alle de rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet i henhold til disse vilkår og betingelser.


3. Tildeling af licens. Parker tildeler hermed dig som slutbruger, der er underlagt nærværende vilkår og betingelser, en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, ikke-overdragelig, ikke-overførbar og begrænset licens til at anvende Program og Information til egen intern brug med det formål at gøre forretninger med Parker. Enhver form for reproduktion eller redistribution af ””Programmet””, som ikke sker i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, er udtrykkeligt forbudt. UDEN BEGRÆNSNING AF DET FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF ””PROGRAMMET”” eller ”INFORMATIONERNE” TIL ENHVER ANDEN SERVER ELLER LOKATION ELLER MEDIE MED YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER REDISTRIBUTION FOR ØJE UDTRYKKELIGT FORBUDT.


4. Ejerforhold. Med undtagelse af de dele af ”Programmet” eller ”Informationerne”, som måtte være ejet eller styret af Parkers tredjepartslicensgivere, så bevarer Parker ejerskabet over ”Programmet” og ”Informationerne” samt enhver og samtlige kopier deraf. Du opnår under ingen omstændigheder større rettigheder i eller til ”Programmet” og ”Informationerne” end en rettighed i form af en licens, som er begrænset til brugen deraf, og som skal overholde alle nærværende vilkår og betingelser. Hvad angår open source-software eller andre dele af ”Programmet” eller ”Informationerne”, som ejes eller styres af Parkers tredjepartslicensgivere, så kan sådanne dele være underlagt særskilte vilkår eller vilkår, som supplerer disse vilkår og betingelser. Sådanne vilkår underlicenseres ikke, men overføres til dig. Der vedlægges en kopi af sådanne eventuelle vilkår til disse vilkår og betingelser.


5. Forbudt anvendelse. Du må ikke uden forudgående skriftlig tilladelse fra Parker:
(a) Bruge, kopiere, ændre eller flette kopier af alle eller nogle dele af ”Programmet” og ”Informationerne”;
(b) Foretage reverse engineering af, adskille, returoversætte, dekryptere eller på nogen måde afkode nogen som helst del af ”Programmet” og ”Informationerne”;
(c) På nogen måde distribuere, sælge, licensere, tildele, udleje, underlicensere, lease eller på anden vis overføre alle eller nogle dele af ”Programmet” og ”Informationerne”; eller
(d) Fjerne eventuelle meddelelser om ejendomsret, mærkater andre markeringer på, i eller fra ”Programmet” og ”Informationerne”.


6. Opsigelse. Denne licens og din ret til at bruge ”Programmet” og ”Informationerne” bortfalder automatisk ved manglende overholdelse af disse Vilkår og betingelser. Parker kan til enhver tid uden forudgående anledning eller varsel og efter eget skøn: (a) modificere, opdatere, udfase, revidere, forandre, ændre, tilbagetrække eller annullere ”Programmet” og ”Informationerne” eller eventuelle moduler eller andre funktionaliteter deraf; (b) opsige den ifølge aftalen tildelte licens og/eller din brug af eller adgang til ”Programmet” og ”Informationerne” eller eventuelt tilhørende moduler eller funktionaliteter; og/eller (c) modificere disse vilkår og betingelser og/eller vilkårene og betingelserne for din brug af eller adgang til ”Programmet” og ”Informationerne” eller indeholdte moduler eller funktionaliteter. ”Programmet” og ”Informationerne” skal fjernes fra dine systemer og enheder, og enhver adgang dertil skal straks fjernes ved opsigelse af denne aftale, uanset hvilken af aftaleparterne der opsiger aftalen.

7. GARANTIFRASKRIVELSE. ”PROGRAMMET” OG ”INFORMATIONERNE” OG ETHVERT RESULTAT ELLER PRODUKT HERAF STILLES TIL RÅDIGHED "SOM DE ER" OG UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI ELLER BETINGELSER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSFORHOLD ELLER IKKE-KRÆNKELSE. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE FUNKTIONALITETER STÅR PARKER IKKE INDE FOR, AT ”PROGRAMMET” OG ”INFORMATIONERNE” LEVER OP TIL DINE KRAV, AT BRUGEN AF ”PROGRAMMET” VIL FORLØBE UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJLFRIT, ELLER AT UNØJAGTIGHEDER ELLER FEJL I ELLER VED ”PROGRAMMET” OG ”INFORMATIONERNE” AFHJÆLPES, OG PARKER ER IKKE FORPLIGTET TIL AF AFHJÆLPE SÅDANNE EVENTUELLE UNØJAGTIGHEDER, FEJL ELLER SVIGT ELLER TIL AT OPDATERE ELLER PÅ ANDEN VIS VEDLIGEHOLDE ”PROGRAMMET” OG ”INFORMATIONERNE”.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING. PARKER, PARKERS AGENTER, LEVERANDØRER ELLER DISTRIBUTØRER KAN PÅ INGEN MÅDE DRAGES TIL ANSVAR OVER FOR DIG ELLER TREDJEPART FOR SKADER AF ENHVER ART, HERUNDER MISTET INDTJENING, MISTEDE BESPARELSER ELLER ENHVER FORM FOR SÆRLIG, HÆNDELIG, INDIREKTE ELLER FØLGETAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE ”PROGRAMMET” ELLER ”INFORMATIONERNE”, ELLER ETHVERT RESULTAT ELLER PRODUKT DERAF, OGSÅ SELV OM PARKER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DET ER DERIMOD DIG SOM BRUGER, SOM INDVILLIGER I AT BESKYTTE, FRIHOLDE OG SKADESLØSHOLDE PARKER, DETS MODERSELSKABER, DATTERSELSKABER, LICENSGIVERE, LEVERANDØRER OG DISTRIBUTØRER OG DERES RESPEKTIVE DIREKTØRER, MELLEMLEDERE, MEDARBEJDERE OG AGENTER FRA OG MOD ALLE FORPLIGTELSER, KRAV, HERUNDER FOR OVERTRÆDELSE AF EVENTUELLE PATENTER, VAREMÆRKER, FORRETNINGSHEMMELIGHEDER, OPHAVSRET ELLER ANDEN INTELLEKTUEL EJENDOM ELLER EJENDOMSRETTIGHEDER, SKADER, DOMME, TAB, TILBUD OG UDGIFTER, HERUNDER ADVOKATSALÆR, SOM MÅTTE PÅLØBE SOM FØLGE AF DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE ”PROGRAMMET” ELLER ”INFORMATIONERNE” OG ALLE RESULTATER ELLER PRODUKTER DERAF, ELLER FOR DIN OVERTRÆDELSE ELLER PÅSTÅEDE OVERTRÆDELSE AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER, ELLER FOR DIN OVERTRÆDELSE ELLER PÅSTÅEDE OVERTRÆDELSE AF NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER, ELLER FOR DIT BRUD PÅ GARANTIBESTEMMELSERNE ELLER ANDET INDHOLD I DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, ELLER DIN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER REGULERING, ELLER SKADE ELLER ANDET TAB FORÅRSAGET SOM EN FØLGE AF DINE FORSÆTLIGE, HENSYNSLØSE ELLER FORSØMMELIGE HANDLINGER ELLER UNDLADELSER.


9. Data; feedback. Du giver Parker en royaltyfri, permanent, ikke-eksklusiv, ubegrænset, global licens til at: (i) bruge, reproducere, sikkerhedskopiere, lagre, overføre, vedligeholde, kopiere, underlicensere, tilpasse, sende, gensende, fordele og/eller offentligt udføre eller vise alle data og den feedback, som du har givet eller genereret i forbindelse med ”Programmet”, eller som ”Programmet” har indsamlet, behandlet, samlet eller gerereret for at optimere og forbedre softwaren og til alle andre kommercielle, nonkommercielle eller andre lovlige formål; og (ii) underlicensere den uindskrænkede ret til at udøve de ovennævnte rettigheder med respekt for en sådan feedback og data til tredjeparter. Parker påtager sig ikke noget ansvar for at opretholde fortroligheden i forbindelse med sådan feedback eller data. Du skal sikre, at du har ret til licensere brugen af sådanne data og feedback til Parker, at sådanne data og feedback ikke krænker eller på anden vis overtræder patenter af nogen art, forretningshemmeligheder, ophavsret, ret til offentliggørelse eller privatlivets fred, moralsk rettighed eller anden intellektuel ejendom eller ejendomsrettigheder hos en tredjepart, og at sådanne data og feedback ikke er underlagt licensbetingelser, som kræver, at Parker overholder yderligere forpligtelser med hensyn til produkter eller tjenesteydelser, der omfatter sådanne data eller feedback.

10. Tildeling. Du må ikke underlicensere, tildele eller overføre den hermed tildelte licens eller ”Programmet” eller ”Informationerne”. Ethvert forsøg på at underlicensere, tildele eller overføre nogle af de samme rettigheder beskrevet heri, vil være ugyldigt.

11. Værneting. Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Ohio, USA, uden hensyntagen til lovvalgsregler eller principper.

12. Accept. Din brug af ”Programmet” og ”Informationerne” er betinget af din accept af disse vilkår og betingelser. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse vilkår og betingelser, må du ikke anvende
”Programmet” eller ”Informationerne”. I dette tilfælde bedes du returnere ”Programmet” og ”Informationerne” til Parker til den adresse, der fremgår af ovenstående.

Copyright © Parker-Hannifin Corporation. Ophavsretsåret er det indeværende år. Alle rettigheder forbeholdes. Anden ophavsret fremgår af ”Informationerne” eller af datoen for ”Informationerne”.

Senest opdateret: Marts 2018

Download version